Späť

Základné pravidlá študentov

Základné pravidlá študentov

05.10.2018

- študent môže realizovať mobilitu až od druhého ročníka Bc. denného štúdia,

- študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie,

v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí,

- mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka,

- mobilita sa uskutočňuje na základe bilaterálnej dohody medzi univerzitami,

- prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné,

  • každý partner v mobilite (univerzita) musí byť držiteľom ECHE.
  • obsah a rozsah štúdia v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement)
  • domáca univerzita je povinná garantovať úplné uznanie absolvovaného štúdia.

Upozornenie

Študenti, ktorí sa už mobility zúčastnili môžu v rámci nového programu Erasmus absolvovať mobilitu viackrát
pokiaľ dĺžka všetkých mobilít nepresiahne 12 mesiacov

ERASMUS GRANT

  • predstavuje čistý  príjem, ktorý dostáva študent na svoj pobyt v zahraničí. Erasmus grant nepodlieha daňovým zákonom SR. Grant pre Erasmus študenta je iba podporným grantom, preto študent nemôže očakávať, že pokryje všetky jeho náklady, ktorá sa spájajú s jeho pobytom v zahraničí. Je preto nevyhnutné, aby študent rátal s finančnou spoluúčasťou.

Výška grantov pre ERASMUS+ študentov


ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO GRANTU

  • Študenti so špeciálnymi potrebami môžu získať okrem základného grantu prideleného univerzitou aj dodatočný grant. Žiadosti treba adresovať priamo Národnej agentúre do 30. 6. bežného roka. Pri vybavovaní pobytov odporúčame kontaktovať Centrum podpory študentov so špeciálnymi potrebami.
    Univerzita súbežne priznáva zvýšenie štipendia držiteľom preukazu ZŤP na základe žiadosti a kópie preukazu.
  • Študenti poberajúci sociálne štipendiá majú možnosť zvýšenia základného grantu v prípade, ak u Erasmus koordinátora  kpt. Mgr. Bc. Lucii Čajkovičovej, PhD. na OVVP č. dv. 308 predložia žiadosť, ktorej prílohou je potvrdenie zo študijného oddelenia o poberaní sociálnych dávok v aktuálnom akademickom roku.