Back

FRONTEX

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX) bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 349/25.11.2004).

FRONTEX koordinuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, pomáha členským štátom pri vzdelávaní a odbornej príprave vnútroštátnej pohraničnej stráže vrátane stanovovania spoločných vzdelávacích noriem, vykonáva analýzy rizika, sleduje vývoj výskumu, ktorý sa týka kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami, pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach a poskytuje členským štátom potrebnú pomoc pri organizovaní spoločných operácií v prípadoch navracania osôb.

Agentúra v záujme upevnenia celkovej súdržnosti úzko spolupracuje s inými partnermi Spoločenstva a EÚ zodpovednými za bezpečnosť vonkajších hraníc, ako EUROPOL, CEPOL, OLAF,  za colnú spoluprácu či spoluprácu v oblasti fytosanitárnych a veterinárnych kontrol.

Úlohy

V posledných rokoch sa na vonkajších hraniciach Európy zaznamenal bezprecedentný prílev migrantov a utečencov, ktorí chcú vstúpiť na územie EÚ. Za kontrolu vonkajších hraníc EÚ majú výlučnú zodpovednosť krajiny, na území ktorých sa tieto hranice nachádzajú. Agentúra Frontex však môže poskytnúť dodatočnú technickú podporu pre krajiny EÚ, ktoré čelia veľkým migračným tlakom.

Na tento účel koordinuje nasadzovanie dodatočného technického vybavenia (napr. lietadlá a lode) a špeciálne vyškolených pohraničných pracovníkov.

Frontex koordinuje námorné operácie (napr. v Grécku, Taliansku a Španielsku), ale aj na vonkajších pozemných hraniciach, a to aj v Bulharsku, Rumunsku, Poľsku a na Slovensku. Jej zamestnanci sú prítomní aj na mnohých medzinárodných letiskách v celej Európe.

Frontex má niekoľko oblastí zodpovednosti, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 2007/2004.

Medzi ne patria:

 • Analýza rizík – všetky činnosti agentúry Frontex sa zakladajú na analýze rizík. Frontex posudzuje riziká pre bezpečnosť hraníc EÚ. Vytvára vzorce a trendy nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti na vonkajších hraniciach vrátane obchodovania s ľuďmi. Svoje zistenia zdieľa s členskými štátmi EÚ a Komisiou a používa ich na plánovanie svojich činností.
 • Spoločné operácie – koordinuje nasadzovanie špeciálne vyškoleného personálu a technického vybavenia (lietadlá, lode a vybavenie pre hraničné kontroly/sledovanie) do tých oblastí vonkajších hraníc, ktoré potrebujú ďalšiu pomoc.
 • Rýchla reakcia – ak niektorá krajina EÚ čelí mimoriadnemu tlaku na vonkajších hraniciach, najmä prílivu veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, Frontex koordinuje nasadenie tímov európskej pohraničnej stráže.
 • Výskum – sprostredkúva spoluprácu medzi odborníkmi na kontrolu hraníc a zástupcami výskumu a priemyslu s cieľom zabezpečiť, aby nové technológie napĺňali potreby orgánov hraničnej kontroly.
 • Odborná príprava – pripravuje spoločné normy odbornej prípravy pre pohraničné orgány s cieľom zharmonizovať vzdelávanie pohraničnej stráže v EÚ a krajinách pridružených k schengenskému priestoru. Touto harmonizáciou sa má zabezpečiť, aby pre kohokoľvek, kto prekračuje vonkajšiu hranicu EÚ, platili jednotné normy v oblasti hraničnej kontroly. Harmonizácia zároveň umožňuje efektívnu spoluprácu medzi pohraničnými strážami jednotlivých krajín počas ich nasadenia na spoločné operácie koordinované agentúrou Frontex.
 • Spoločné operácie navracania osôb – rozvíja najlepšie postupy pre navracanie migrantov a koordinuje spoločné operácie navracania osôb (ale o tom, kto by mal byť vrátený, rozhodujú jednotlivé krajiny).
 • Výmena informácií – vyvíja a prevádzkuje informačné systémy, ktoré umožňujú rýchlu výmenu informácií medzi pohraničnými orgánmi.

Štruktúra

Frontex zamestnáva vo svojom ústredí vo Varšave viac ako 300 osôb, ktoré pracujú v týchto oblastiach:

 • analýza rizík
 • pozemné, námorné a vzdušné operácie
 • situačné centrum agentúry Frontex
 • navracanie migrantov
 • zlúčenie zdrojov
 • medzinárodná spolupráca a spolupráca v rámci EÚ
 • úrad pre právne záležitosti a úrad pre základné práva
 • správa a riadenie agentúry

Fungovanie

Frontex nemá vlastné vybavenie alebo pohraničnú stráž. Pri koordinovaní spoločných operácií sa spolieha na krajiny EÚ, aby poskytli príslušníkov pohraničnej stráže, plavidlá, lietadlá a iné zdroje.

Agentúra Frontex nahrádza náklady na nasadenie príslušníkov pohraničnej stráže a náklady na dopravu, palivo a základnú údržbu vybavenia počas nasadenia.

Vo všetkých jej oblastiach činnosti – operácie, analýza rizík, odborná príprava, výskum a vývoj a navracanie migrantov – plní Frontex úlohu koordinátora a zriaďuje špecializované siete medzi pohraničnými orgánmi. Účelom je rozvíjať a zdieľať najlepšie postupy medzi pohraničnými orgánmi EÚ a krajín pridružených k schengenskému priestoru.

Výkonný riaditeľ: Fabrice Leggeri

Adresa:
Plac Europejski 6
00-844 Warsaw
Poland

Tel. : +48 22 205 95 00
Fax : +48 22 205 95 01

Email: frontex@frontex.europa.eu
Internet: http://www.frontex.europa.eu/