Back

Kancelária rektora

 

Kancelária rektora organizačne zabezpečuje a organizuje plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti rektora a vnútorného režimu akadémie a v stanovenom rozsahu sa podieľa na plnení týchto úloh. Plní úlohy súvisiace s uplatňovaním personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektora a ďalších vedúcich pracovísk. Komplexne zabezpečuje administratívnu agendu akadémie v zmysle stanovenej registratúry; zabezpečuje pracovné stretnutia, pracovné porady a rokovania rektora s pracoviskami akadémie a externými inštitúciami. Rieši  úlohy vyplývajúce z problematiky  BOZP a PO.

Kancelária rektora zabezpečuje organizačne a administratívno-technicky plnenie úloh súvisiacich s činnosťou rektora vo vzťahu k pracoviskám akadémie, k ministerstvu vnútra, Prezídiu Policajného zboru a ďalším orgánom a organizáciám v Slovenskej republike, ako aj vo vzťahu k orgánom a organizáciám v rámci EÚ. Ďalej zabezpečuje plnenie úloh na úseku uplatňovania personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektora a ďalších vedúcich pracovísk. Kancelária dbá na dodržiavanie postupov pri manipulácii s registratúrnymi záznamami, pri manipulácii s internými predpismi, pri evidovaní utajovaných skutočností

Kancelária rektora sa v rámci svojej kompetencie podieľa na činnosti akadémie, zabezpečuje jej plynulý chod, vedie registratúrny denník kancelárie rektora, vybavuje administratívnu agendu rektora, zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pokynov rektora, podieľa sa na príprave a organizovaní pracovných porád a rokovaní rektora s pracoviskami akadémie a externými inštitúciami, organizačne zabezpečuje slávnostné otvorenie školského roka a slávnostné ukončenie školského roka, pripravuje scenáre ostatných významných akademických udalostí

{[|addPersonalProfil [user{katarina.kezman@akademiapz.sk}] [formated1] |]}