Back

Kvestorát

Kvestorát Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „kvestorát“) vykonáva riadiacu, organizačnú, metodickú, kontrolnú, koncepčnú a koordinačnú činnosť na úseku ekonomického zabezpečenia a služieb a materiálno-technického zabezpečenia, vrátane hospodárskeho a administratívneho chodu Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „akadémie“) vo väzbe na výchovno-vzdelávací proces. Zabezpečuje výkon a plnenie náročných prác a úloh na úseku správy hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu, ekonomického, finančného, materiálneho a technického zabezpečenia akadémie, stravovania a ubytovania najmä študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Kvestorát sa podieľa sa na tvorbe koncepcií a programov rozvoja a potrieb v ekonomickej oblasti, vykonáva rozborovú, koncepčnú a normotvornú činnosť.

Kvestor

Ekonomické oddelenie

Oddelenie evidencie majetku

Oddelenie MZ a SH

Oddelenie ubytovania