Back

Zahraničný odbor

Zahraničný odbor koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje zahraničné aktivity akadémie na úseku medzinárodnej spolupráce. Odbor sa organizačne člení na Národnú jednotku CEPOL a Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce.

V rámci svojej pôsobnosti odbor zodpovedá za obsahové a organizačné zabezpečenie zahraničných služobných ciest (pre potreby zamestnancov A PZ, ale aj iných útvarov Prezídia PZ a tiež MV SR, má celoslovenskú pôsobnosť) a prijatí zahraničných delegácií, vyhotovuje plány a hodnotenia zahraničných aktivít, vrátane čerpania finančných prostriedkov. Odbor ďalej zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu a realizáciu konkrétnych zámerov a úloh v jednotlivých oblastiach, organizuje semináre, kurzy, konferencie, hospitácie, výmenné programy, on-line vzdelávanie a vytvára programy kurzov v spolupráci s inými zložkami rezortu Ministerstva vnútra SR. Je garantom online modulu vzdelávania ´Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti Schengenskej a medzinárodnej policajnej spolupráce´ na platforme LEED SK.

Medzinárodná spolupráca a realizácia konkrétnych zámerov a úloh v jednotlivých oblastiach vychádza zo zmlúv uzatvorených s partnerskými (predovšetkým policajnými) vedecko-pedagogickými a vedeckovýskumnými ustanovizňami, ktoré sa zaviazali k vzájomnej spolupráci. Akadémia Policajného zboru je členom Asociácie európskych vysokých policajných škôl (AEPC) a spolupracuje najmä s agentúrami organizáciami EU ako sú: CEPOL, MEPA, FRONTEX, OBSE.

{[|addPersonalProfil [user{ingrid.weissova@minv.sk}] [formated1] |]}