Back

Kvestor

{[|addPersonalProfil [user{natasa.morochovicova@minv.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{diana.ticha@minv.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{jana.slovakova@minv.sk}] [formated1] |]}

Kvestor najmä:
- zabezpečuje hospodársky a správny chod Akadémie PZ,
- zabezpečuje administratívnu činnosť ním riadených pracovísk,
- zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov, rozpočtovej, mzdovej a finančnej disciplíny,
- zabezpečuje prípravu návrhu projektu zmluvy ročného rozpočtu, mzdových prostriedkov a ich návrh a rozdelenie,
- kontroluje dodržiavanie čerpania finančných prostriedkov rozpočtu a zodpovedá za vykonávanie rozborov a správ o plnení rozpočtu a plánu investičnej činnosti.