Späť

Kvestor

{[|addPersonalProfil [department{Kvestorát}] [all_employees1] |]}

 

Kvestor najmä:
- zabezpečuje hospodársky a správny chod Akadémie PZ,
- zabezpečuje administratívnu činnosť ním riadených pracovísk,
- zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov, rozpočtovej, mzdovej a finančnej disciplíny,
- zabezpečuje prípravu návrhu projektu zmluvy ročného rozpočtu, mzdových prostriedkov a ich návrh a rozdelenie,
- kontroluje dodržiavanie čerpania finančných prostriedkov rozpočtu a zodpovedá za vykonávanie rozborov a správ o plnení rozpočtu a plánu investičnej činnosti.