Späť

Rokovací poriadok

ROKOVACÍ PORIADOK
disciplinárnej komisie Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 1. Členov komisie zvoláva jej predseda písomne. V osobitných prípadoch (nedostatok času, nové skutočnosti a pod.) ich môže zvolať aj ústne.
 2. Uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.
 3. Pred rozhodnutím musí mať možnosť každý člen komisie oboznámiť sa s celou dokumentáciou prerokúvaného priestupku.
 4. Členovia komisie pred svojím rozhodnutím musia dať priestupcovi možnosť vyjadriť sa k posudzovanému prípadu. Výnimkou môže byť nezáujem priestupcu o túto možnosť.
 5. V záujme zvýšenia objektívnosti riešeného prípadu sú členovia komisie oprávnení pozvať si ktoréhokoľvek člena z akademickej obce akadémie.
 6. O disciplinárnom opatrení rozhodujú členovia komisie verejným hlasovaním.
 7. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
 8. Na návrh jedného člena komisie sa musí o predloženom návrhu rozhodnúť tajným hlasovaním.
 9. Po rozhodnutí komisie o disciplinárnom opatrení musí byť priestupca ihneď oboznámený. V prípade jeho neprítomnosti musí byť oboznámený písomne.
 10. O rokovaní komisie sa vypracuje zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia komisie.
 11. Predseda komisie predloží rektorke akadémie zápisnicu z rokovania komisie s príslušným návrhom disciplinárneho opatrenia.
 12. Rektorka na základe predloženého návrhu disciplinárneho opatrenia vydá rozhodnutie.