Späť

Materiály na prevzatie

skúšky

 

Zamerania na skúšky a štátnu skúšku

Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Bakalárske štúdium

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné I

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné I

 

Magisterské štúdium

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné II

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné II

 

Magisterské štúdium - Konverzný študijný program (KNV)

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 1/1 - KNV

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 1/2 - KNV

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 2/1 - KNV

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 2/2 - KNV

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Trestné právo

Zameranie na štátnu skúšku z TP - časť Trestné právo hmotné

Zameranie na štátnu skúšku z TP - časť Trestné právo procesné

 

 

Študijný program: Bezpečnostné verejno-správne služby

Bakalárske štúdium

 Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné

 Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné

 

 

 

Spracovanie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

V roku 2013 bola JUDr. Markovou, PhD. vydaná publikácia Spracovanie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ktorej cieľom je snaha o zavedenie jednoty a systemizácie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (predovšetkým zjednotenie štruktúry a spôsobov citovania v zmysle STN ISO 690:2012.

Publikácii boli pridelené dve rôzne ISBN čísla, podľa toho, či ide o tlačenú verziu, alebo verziu online, ktorá je dostupná na stránke Akadémie PZ v Bratislave.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu

 

Záverečné práce

V zmysle informácií uvedených v informačnom liste predmetu sú študenti povinní splniť podmienky priebežného hodnotenia nasledovne:

  • spracovanie projektu záverečnej práce Vzor projektu

  • spracovanie seminárnej práce k projektu

Záverečnú prácu na katedre trestného práva je vhodné písať do priamo do šablóny, ktorá uľahčuje formálnu úpravu záverečnej práce.

Šablónu vo formáte .docx je možné stiahnuť tu: Vzor ZP