Späť

Platby za prijímacie konanie

BANKOVÉ SPOJENIE NA ÚHRADU POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

Štátna pokladnica

Variabilný symbol: 44444

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772