Späť

Katedra kriminalistiky a forenzných vied

Realizáciu výučby s dôrazom na prípravu odborníkov v oblasti kriminalistiky pre bezpečnostné a policajné služby začala katedra od roku 1992 pod názvom Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín. Výchovno-vzdelávacie ciele katedry sú zamerané na osvojenie základných teoretických poznatkov a na získanie základných zručností založených na poznaní súčasného stavu vedy – konkrétne kriminalistiky, ako aj vybraných forenzných vied.

Základom vedecko-teoretickej a popularizačnej činnosti katedry je prezentácia vlastného výskumu a výsledkov medzinárodnej spolupráce na zahraničných a domácich podujatiach. Pri plánovaní medzinárodných konferencií, odborných podujatí, ale najmä pri plánovaní vedeckej činnosti katedra spolupracuje s výkonnými policajnými a bezpečnostnými zložkami, ako i vzdelávacími inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí. Najužšia spolupráca prebieha s katedrami kriminalistiky v Českej republike, Poľsku, Litve, Srbsku, Maďarsku a na Ukrajine. Katedra zorganizovala niekoľko významných medzinárodných podujatí, vrátane významných kriminalistických kongresov a jej členovia sa aktívne zúčastňujú mnohých vedeckých kriminalistických a bezpečnostných konferencií najmä na vysokých školách v zahraničí.

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry pre študentov akadémie pravidelne pripravujú učebnice a zároveň rozvíjajú základné problémy kriminalistiky a forenzných vied vo vedeckých monografiách a periodikách.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra kriminalistiky a forenzných vied}]
[short_employees1]
|]}