Späť

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecký výskum realizovaný v rámci Katedry kriminológie A PZ v Bratislave od roku 2019

Vedecký výskum realizovaný v rámci Katedry kriminológie A PZ v Bratislave do roku 2019

Medzinárodná spolupráca Katedry kriminológie A PZ v Bratislave

Publikačná činnosť Katedry kriminológie A PZ v Bratislave

Podujatia pre odbornú verejnosť

Podujatia pre študentov

Prijatie kolegov z Debrecínskej univerzity v Debrecíne /Maďarsko/

Archív

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedecký výskum realizovaný v rámci Katedry kriminológie

 

Katedra kriminológie A PZ v Bratislave rieši vedeckovýskumné úlohy vyplývajúce z úloh stanovených v zásadných vládnych a rezortných dokumentoch:

  • „Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015“
  • „Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010“
  • „Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014"

 

,,Krátkodobá prognóza vývoja drogovej kriminality v Slovenskej republike na roky 2015 - 2019"

V roku 2015 riešila Akadémia Policajného zboru v Bratislave vedecko-výskumnú úlohu s názvom „Krátkodobá prognóza vývoja drogovej kriminality v Slovenskej republike 2015 - 2019.“ Vedecko-výskumná úloha bolo riešená v súlade s projektom, ktorý je verejne prístupný v knižnici Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Zodpovedný riešiteľ vedecko-výskumnej úlohy je Jana Uličná (Akadémia Policajného zboru v Bratislave). Členmi projektového tímu boli výskumní pracovníci/ pedagogickí pracovníci Katedry kriminológie doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. a Mgr. Michaela Kiššová, PhD. (Členovia projektového tímu boli zodpovední za opravu dotazníkov a ich distribúciu jednotlivým respondentom, v súčasnosti sú všetky dotazníky vyplnené respondentmi, vyhodnotené a uložené na Katedre kriminológie).

„APVV-19-0102 - Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien"

V roku 2020 bol schválený APVV projekt s názvom ,,Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“. Zodpovedným riešiteľom je prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. Doba riešenia projektu: 01. 07. 2019 – 30. 06. 2024.Členmi riešiteľského kolektívu sú výskumní/pedagogickí pracovníci Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Členkou riešiteľského kolektívu je aj odborná asistentka Katedry kriminológie JUDr. Patrícia Krásná, PhD., LL.M.

 

 

Vyriešené výskumné úlohy v rámci Katedry kriminológie

 

„Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi s prihliadnutím na vstup SR do Schengenu“

Vedeckovýskumná úloha bola riešená tímom zloženým z pracovníkov vedecko-pedagogického zboru Akadémie Policajného zboru v Bratislave, pracovníkov Ministerstva vnútra v spolupráci s výkonnými zložkami Prezídia policajného zoru (odbor obchodovania s ľuďmi Úradu boja proti organizovanej kriminalite) a pracovníkmi organizácií poskytujúcich pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (SKC Dotyk, OZ Prima, OZ Storm).

Z výskumu bola v decembri 2011 spracovaná Záverečná správa z výskumu, ktorá je uložená aj v knižnici Akadémie PZ - Projekt: Výsk. 137.

 

„Formy obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce“

V súvislosti s aktuálnou potrebou riešenia problematiky obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republiky a úlohami vyplývajúcimi z „Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010“ vyplynula potreba riešiť výskumom otázky nútenej práce inej než za účelom sexuálneho vykorisťovania a informovanosti obyvateľstva o týchto otázkach. Vzhľadom na skutočnosť, že až 60 % obetí obchodovania s ľuďmi tvoria príslušníci rómskej komunity, vyvstala potreba riešenia tohto problému v tejto komunite. Výskum realizoval tím zložený z pracovníkov vedecko-pedagogického zboru Akadémie Policajného zboru v Bratislave a pracovníkov Ministerstva vnútra v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Realizácia v druhej polovici roku 2010, Správa z výskumu je uložená v knižnici Akadémie PZ - Projekt: Výsk.158, Prírastkové číslo: 34/2011

Úlohy vyplývajúce z  „Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014“, kde sú stanovené úlohy na realizáciu výskumov:

„Analýza situácie v oblasti prostitúcie v Slovenskej republike“

Výskum realizovaný v priebehu roku 2012 (mesiacov január až apríl), pracovníkmi Katedry kriminológie A PZ v Bratislave. Problematika konzultovaná s odborníkmi z policajnej praxe a s organizáciami zaoberajúcimi sa skúmanou problematikou.

Ukončenie projektu v mesiaci apríl 2012 spracovaním záverečnej správy, ktorá slúži pre Ministerstvo vnútra SR ako podkladový materiál pre vypracovanie koncepčného materiálu týkajúceho sa prostitúcie v SR s návrhmi riešení, ktorý bude predložený na rokovanie vlády.

„Formy obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce a núteného žobrania“

Výskum realizovaný v priebehu rokov 2012 a 2013 pracovníkmi Katedry kriminológie A PZ v Bratislave. Pozornosť zameraná na problematiku obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce, núteného žobrania vzhľadom na súčasný trend zvyšovania sa tejto formy obchodovania s ľuďmi, na dopytovú stránku trestného činu a na informovanosť verejnosti o možných rizikách. Problematika konzultovaná s odborníkmi z policajnej praxe a s organizáciami zaoberajúcimi sa skúmanou problematikou (predovšetkým IOM).

 

Vedecké konferencie a odborné semináre

Medzinárodná vedecká konferencia ,,Prevencia kriminality - výzva spoločnosti" 

04. - 05.06. 2019

 

 

 

 

 

Medzinárodný odborný seminár ,,Kriminológia v rovine vedecko-výskumnej a v rovine výučby na vysokých školách v Slovenskej, Českej a Poľskej republike" 29. - 30. 05. 2018

 

 

Stály medzinárodný seminár ,,Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky VIII" 23. - 24. 05. 2017

 

Medzinárodný odborný seminár ,,Terciárna prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte" 24. - 25. 05. 2016

Medzinárodná vedecká konferencia „Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike“ 26. - 27. 05. 2015

Vedecká konferencia - Prevencia kriminality - Výzva spoločnosti 27. - 28.5. 2014

Odborný seminár MEPA 10. – 14. 03. 2014

 

Medzinárodný odborný seminár 10. 12. -11. 12. 2013