Späť

Doplňujúce pedagogické štúdium

Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 8b ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno prijať absolventa vysokoškolského štúdia druhého stupňa neučiteľského študijného odboru v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku.

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom na Akadémii Policajného zboru v Bratislave absolvent - učiteľ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti vyučovať profesijné predmety študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (operatívno-pátracia činnosť, kriminalistika, poriadková polícia, hraničná a cudzinecká polícia, dopravná polícia, služobná príprava, právo). Absolvent programu doplňujúceho pedagogického štúdia má zvládnuté komplexné znalosti pre výkon pedagogickej praxe, vie ich aplikovať, ovláda systém a metodiku tvorby zámerov a koncepcií činnosti pedagogickej praxe. 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Študijný program DPŠ

Ospravedlnenie neúčasti - vzor