Späť

AEPC

 

Asociácia európskych vysokých policajných škôl - AEPC

(The Association of European Police Colleges)

 

 

AECP

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je členom Asociácie európskych policajných škôl (AEPC). AEPC vznikla v roku 1996 a je neformálnou sieťou policajných akadémií z celého európskeho kontinentu. Hlavnými podmienkami na členstvo je byť národnou vzdelávacou inštitúciou pre vyšších policajných dôstojníkov a mať podpísaný Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách z roku 1950.  

 

Kľúčovými slovami pri plnení cieľov AEPC sú flexibilita, jednoduchosť a minimum byrokracie. Združenie umožňuje členským vysokým školám pracovať buď samostatne, alebo v spolupráci s inými subjektmi na realizácii aktivít.

 

CIELE

V tomto rámci sa AEPC zameriava na pomoc policajným službám členských krajín v celej Európe pri zabezpečovaní čo najlepšej policajnej služby pre ich komunity a zároveň pri riešení problému medzinárodnej trestnej činnosti.  

Ako sieť policajných akadémií má AEPC v úmysle maximalizovať spoluprácu a koordináciu v oblasti policajného vzdelávania medzi členskými vysokými školami s cieľom uľahčiť výmenu osvedčených postupov a výskum a poskytovať pomoc pri vzdelávaní rôznymi prostriedkami.

Na tento účel AEPC organizuje spoločné školenia, konferencie a semináre pre vyšších policajných dôstojníkov a školiteľov o otázkach spoločného záujmu a významu, vymieňa si informácie a udržiava kontakty v príslušných oblastiach odbornej prípravy a rozvoja.

 

AKTIVITY

• Publikovanie ročného kalendára národných vzdelávacích kurzov pre policajtov z celého európskeho kontinentu;

• Organizovanie konferencií a kurzov o špecifických otázkach policajnej (odbornej) prípravy;

• Poskytovanie odborných znalostí na medzinárodných policajných (vzdelávacích) podujatiach na požiadanie; 

• Poskytovanie centrálneho informačného miesta o otázkach policajného vzdelávania;

• Výmena výskumov a šírenie osvedčených postupov;

 

PARTNERI

AEPC spolupracuje s inými inštitúciami pôsobiacimi v oblastiach súvisiacich s políciou (odbornou prípravou): MEPA, CEPOL, FRA, PCC SE a OSCE.