Späť

Štipendiá

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM

Sociálne štipendium je podporný sociálny program pre všetkých študentov v zhoršenej sociálnej situácií a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdium. Na sociálne štipendium majú právny nárok študenti študijných programov v prvých dvoch stupňoch štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v SR a sú študentami prvého štúdia v období  nepresahujúcom štandardnú dĺžku štúdia. Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadostí a príloh, podľa ktorých sa určuje rozhodujúci príjem na posúdenie nároku, okruh spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu.

Základné informácie pre žiadateľov o soc. štipendium

Základné doklady k žiadosti o soc. štipendium

Žiadosť o priznanie - prehodnotenie sociálneho štipendia

Štipendijný poriadok

 

TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

Tehotná študentka, ktorej začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zároveň jej nevznikne nárok na riadne tehotenské (spravidla preto, že v období pred vznikom nároku nebola vôbec nemocensky poistená alebo nebola v posledných dvoch rokoch nemocensky poistená min. 270 dní) má možnosť požiadať o tehotenské štipendium. Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského. 

Študentka je povinná oznámiť vysokej škole prostredníctvom ekonomického oddelenia (kontakt: daniela.slaninova@minv.sk) skutočnosť, podľa ktorej zanikol nárok na tehotenské štipendium, do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy nastala.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

  • vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
  • vznikom nároku na výplatu tehotenského,
  • skončením tehotenstva alebo
  • skončením štúdia a každou ďalšou skutočnosťou, ktorá má vplyv na nárok na tehotenské štipendium a na jeho výplatu.

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia

Základné informácie pre žiadateľky o tehotenské štipendium

 

ŠTIPENDIUM PRE TALENTOVANÝCH DOMÁCICH ŠTUDENTOV ALEBO ŠTUDENTOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA (I3, K10, POO SR)

Zámerom štipendijnej schémy pre talentovaných a nadpriemerných domácich študentov financovaných z investície 3 komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti a o úlohách vyplývajúcich z tejto skutočnosti pre vysoké školy je podporiť a motivovať najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerných študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patriacich do špecifických znevýhodnených skupín, aby po ukončení stredoškolského štúdia ostali študovať na slovenskej vysokej škole. Žiadosť o štipendium na akademický rok 2024/2025 si cez elektronický systém vytvorený MŠVVŠ môže podať každý študent slovenskej strednej školy ukončujúci štúdium maturitnou skúškou v roku 2024, ktorý sa hlásil na vysokú školu so sídlom a pracoviskom na území SR v dennej forme štúdia. Predkladanie žiadostí prebieha elektronicky . 

Žiadosti ohľadne štipendia adresujte na: maria.humenska@akademiapz.sk; miriam.richterova@akademiapz.sk

Informácie k štipendiám:

Meno: Mgr. Mária Humenská, PhD.
E-mail: maria.humenska@akademiapz.sk
E-mail 2: maria.humenska@minv.sk
Telefón: +421 9610 57 335
Kancelária: U - 382

 

Meno: Mgr. Miriam Richterová
E-mail: miriam.richterova@akademiapz.sk
E-mail 2: miriam.richterova@minv.sk
Telefón: +421 9610 57 222
Kancelária: U - 383
Plán obnovy logá