Späť

Mobilita učiteľov

Mobilita učiteľov – výučba (STA)

obr7

 Autor obrázku: Tomáš Černica

Pedagogickí zamestnanci Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa môžu uchádzať o mobilitu na niektorú z partnerských univerzít, s ktorými má Akadémia PZ v Bratislave podpísanú medziinštitucionálnu dohodu. Maximálna dĺžka mobility je 5 dní mobility, minimálna dĺžka mobility je 2 dni. V prípade pedagogickej mobility, účastník realizuje minimálne 8 vyučovacích hodín.

  • Program mobility - výučba - formuláre na stiahnutie

Program mobility - výučba Erasmus+ - SK verzia

Teaching mobility - STA Erasmus+ - EN verzia

V rámci tejto výzvy je možné podať  viac ako jednu prihlášku a teda je možné zrealizovať viac ako jednu mobilitu za účelom výučby počas akademického roka. Počet schválených mobilít je predmetom výberového konania. Učitelia sa môžu zúčastniť aj školenia za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula, jazykových kurzov pre zamestnancov alebo školení za účelom digitálnych zručností. V tomto prípade sa učitelia hlásia na mobilitu – školenie, nie na mobilitu – výučba.

 Na rovnakú inštitúciu v rovnakom termíne môžu vycestovať najviac 3 účastníci.

Účasť na konferenciách nie je povolená.

  • Finančné prostriedky

Učiteľa predfinancováva Akadémia PZ v plnom rozsahu, t. j. príkaz na zahraničnú služobnú cestu a vyúčtovanie  musia pokrývať všetky položky, pokiaľ sú splnené všetky podmienky mobility.

Finančné výdavky spojené s mobilitou sú kryté nasledovne:

Sadzby grantov individuálnej podpory (ubytovanie + strava)

Skupina

Krajiny

Grant na deň

1.

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko

          160 €

2.

Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko

          140 €

3.

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,Poľsko, Rumunsko, Severomacedónska republika, Slovinsko, Srbsko, Turecko

          120 €

 

Grant na cestu:

Príspevok na cestovné náklady účastníkovi z miesta ich pôvodu do miesta aktivity a späť. Grant je účastníkom pridelený na základe cestovnej vzdialenosti. Vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity sa počíta pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti podporovanej Európskou komisiou.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

0 – 99 km

  23 €

 

100 – 499 km

  180 €

210 € 

500 – 1 999 km

  275 €

320 €

2 000 – 2 999 km

  360 € 

410 €

3 000 – 3 999 km

  530 €

610 €

4 000 – 7 999 km

  820 €

 

8 000 km alebo viac

  1 500 €

 

 

Zelené cestovanie:

Zelené cestovanie je vymedzené ako cestovanie, pri ktorom sa na hlavnú (prevažnú) časť cesty používajú nízkoemisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy, vlaky, lode, resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na jednom aute (car-pooling).

Čiastka poukázaná na účet zamestnanca = (počet dní x individuálna podpora na deň podľa prijímajúcej krajiny) + grant na cestu (štandardné cestovanie/zelené cestovanie). Paušálny príspevok na zelené cestovné sa účastníkovi vyplatí na základe predloženého čestného vyhlásenia a doložených cestovných lístkov na prostriedok verejnej dopravy (neplatí pre letenky).

 

 Učiteľ je povinný dodržiavať zásady hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a využívať možné zľavy pri cestovnom a ubytovaní.

Pred nástupom na pobyt je učiteľ povinný doručiť Erasmus+ koordinátorovi kópiu poistenia v zahraničí (Európsky preukaz - povinný, komerčné pripoistenie - odporúčané)

  • Výberové konanie

Dátum výberového konania je vždy zverejnený na webovej a facebookovej stránke Akadémie PZ v Bratislave. Záujemcovia  sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu lucia.cajkovicova@minv.sk alebo lucia.cajkovicova@akademiapz.sk . O rozhodnutí výberovej komisie budú dotyční informovaní.

  • Vybratí uchádzači

Učitelia, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú Erasmus+ koordinátorovi APZ vyplnení dokument - Program výučby, v primeranom časovom predstihu, najneskôr však štyri týždne pred vycestovaním.   

  • Po návrate z pobytu

Do 10 dní po návrate je učiteľ povinný vyúčtovať zahraničnú pracovnú cestu na základe relevantných dokumentov. Koordinátorovi účastník odovzdá podklady potrebné k vyúčtovaniu zahraničnej cesty,  napr. cestovné lístky, letenky, palubné vstupenky, doklad o ubytovaní a pod.

Následne (najneskôr do 15 dní po návrate) doručí Erasmus+ koordinátorovi APZ :

  • Confirmation - potvrdenie o dodržaní učebného plánu uvedeného v Programe výučby (s uvedeným termínom mobility a počtom odučených hodín), ktoré vystavuje prijímajúca inštitúcia. Forma nie je určená.
  • Po ukončení mobility pedagóg vyplní správu z mobility (EU Survey) prostredníctvom on-line systému.