Späť

Oznámenia a informácie

  Medzinárodná vedecká konferencia CICA LVII "Crisis management" 03. - 04. 12. 2020

Prihláška

 

  Medzinárodná vedecká konferencia "Optimalizácia edukácie študentov študijného odboru bezpečnostné verejno-správne služby" 03. - 04. 12. 2019

Prihláška

Binding application

OPTIMALIZÁCIA EDUKÁCIE ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU BEZPEČNOSTNÉ VEREJNO-SPRÁVNE SLUŽBY 

Program konferencie

 

Medzinárodné cvičenie chemikov - Toxic Valley 2019

 

Medzinárodné sympózium SECURITY Bratislava 2019

 

Exkurzia Brigáda HaZZ Malacky 2019

 

Účasť pedagóga a študentov APZ v Bratislave na cvičení v Maďarsku "Code RED"

 

ERAZMUS PaeDr. Ing. Jan ZELINKA, Ph. D. 09.04 - 13.04.2018 a Workshop

 

Odborná prax (stáž) 2. ročník Bc. 2018

 

Poďakovanie za spoluprácu

 

Konfeerencia 5.-6.2017

 

Exkurzia Brigáda HaZZ Malacky 2017

 

Železný hasič 2017,  výsledky  NEWSLETTER 25 2017

 

Medzinárodná vedecká video konferenicia 2017

 

Účasť pedagóga a študentov APZ v Bratislave na cvičení CO v Maďarsku [06.05.2016]

 

Účasť pedagóga a študentov APZ v Bratislave na cvičení CO v Maďarsku "Pútnik 2017"

 

Odborná spôsobilosť na úseku CO 2017

 

Účasť študentov na cvičení "DROZD 2018"

 

Účasť pedagóga a študentov APZ v Bratislave na cvičení CO v Maďarsku "VIRUS 2019" 1

 

Účasť pedagóga a študentov APZ v Bratislave na cvičení CO v Maďarsku "VIRUS 2019" 2

 

Osvedčenie o odbornej príprave "VIRUS 2019"

 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

 

vyhlásenie 24. ročník ŠVOČ na akademický rok 2020/2021

 

vyhlásenie ŠVOČ v akademickom roku 2018/2019 - Katedrové kolo

 

ŠVOČ v akademickom roku 2017/2018 - Katedrové kolo

20. ročník ŠVOČ na akademický rok 2016/2017 - Akademické kolo

 

 

ODBORNÁ PRAX

 

Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu "Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe" zamerania civilná ochrana, ochrana pred požiarmi budú vykonávať odbornú prax v mieste svojho trvalého pobytu. Materiál k odbornej praxi si treba vyzdvihnúť u dokumentaristky Katedry verejnej správy a krízového manažmentu č. d. 370 (Katarína Junasová)

 

ODOVZDANIE ODBORNEJ PRAXE
študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu "Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe"

Termín odovzdania: 15.05.2017 - 26.05.2017
Každý študent odbornej praxe odovzdá spracovanú zápočtovú prácu v rozsahu 4 - 6 strán (vo formálnej úprave kvalifikačnej práce) so zameraním na organizačnú štruktúru úradu alebo orgánu štátnej správy v oblasti krízového manažmentu a krízového riadenia a základnú charakteristiku jeho poslania a úloh s dôrazom na miestne špecifiká. Na základe tohto písomného materiálu, spracovaného študentom a preukázaní splnenia úloh, podľa dokumentu „Pracovný list odbornej praxe“ mjr. Ing. Marian SUJA, PhD., číslo dverí 309, blok B udelí zápočet.
V papierovej forme odovzdať zápočtovú prácu s názvom Odborná prax ak. r. 2016/2017 a Pracovný list odbornej praxe.

 

Odborná prax študentov 1. ročníka magisterského štúdia Akadémie PZ v Bratislave študijného odboru Bezpečnostné verejno-správne služby na akademický rok 2017/2018 špecializácia CO a PO v dňoch 27.08. - 31.08.2018.

 

PRAKTICKÉ ZAMESTNANIE

 

Praktické zamestnanie v SC AOS v L. Mikuláši 04/2017

 

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

 

Obhajoby BP 09.05.2018

 

Štátna skúška Teória bezpečnostných rizík 17.05.2018

 

Štátna skúška Teória bezpečnostných rizík 18.05.2018

 

Štátna skúška Teória bezpečnostných rizík 21.05.2018

 

Štátna skúška Manažment krízových situácií 22.05.2018

 

Štátna skúška Manažment krízových situácií 23.05.2018

 

Štátna skúška Manažment krízových situácií 31.05.2017

 

Štátna skúška Riadenie činností CO 01.06.2017

 

Štátna skúška Manažment krízových situácií vo VS 02.06.2017

 

Štátna skúška Riadenie činností CO 05.06.2017

 

Štátna skúška Teória a prax ochrany pred požiarmi 28.05.2018

 

Štátna skúška Teória a prax ochrany pred požiarmi a Ochrana pred požiarmi a záchranné služby 29.05.2018

 

Štátna skúška Manažment krízových situácií vo VS a Manažment krízových situácií 07.06.2017

 

Štátna skúška Teória a prax ochrany pred požiarmi 28.05.2018

 

RIGORÓZNE  KONANIE

 

 

  Rigirózne konanie KVSKM apríl 2019