Späť

Oznámenia a informácie

 Workshop zameraný na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike uskutočnený 18.03.2024

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 18.03.2024 v čase od  11.00 h do 12.30 h v miestnosti P-5 Akadémie Policajného zboru v Bratislave realizovala workshop, ktorý bol zameraný na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. Na workshope sa zúčastnil Mgr. Eduard Čonka (riaditeľ odboru regionálnej koordinácie), ktorý bol poverený splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Mgr. Alexandrom Daškom. Zároveň boli prítomní aj študenti - kadeti Policajného zboru 2. ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a zamestnanci Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Vystupujúci Mgr. Eduard Čonka sa v rámci workshopu zameral v úvode na predstavenie rómskej národnostnej menšiny z hľadiska ich územného rozloženia v Slovenskej republike. Následne sa zameral na špecifiká tejto menšiny z hľadiska ich spôsobu života, ktorý ovplyvňuje aj celkové ich vnímanie majoritnou spoločnosťou. Taktiež upriamil pozornosť aj na viaceré problémy, ktoré sa vyskytujú medzi majoritným obyvateľstvom a rómskou komunitou. Poukázal na náplň práce Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity aj so zameraním sa na prácu regionálnych kancelárií. Svoje vystúpenie doplnil o vlastné skúsenosti s priamou prácou v rómskych komunitách. Po vystúpení účastníka nasledovala diskusia, v ktorej študenti aktívne kládli otázky vystupujúcemu. V závere workshopu Mgr. Eduard Čonka poďakoval študentom a zamestnancom Akadémie Policajného zboru v Bratislave za účasť a prejavil záujem o ďalšiu spoluprácu s Katedrou kriminológie Akadémie Policajného zboru pri organizovaní podobných podujatí aj v budúcnosti. Členovia Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave poďakovali Mgr. Eduardovi Čonkovi za odprezentovanie prínosných informácií v oblasti riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike.

Workshop 2024