Späť

Zo života katedry do roku 2018

Učiteľská mobilita ERASMUS v Maďarsku

Od 5. do 9. marca 2018 sa vedecko-pedagogické pracovníčky Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., a Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., zúčastnili na učiteľskej mobilite v rámci programu Erasmus . Absolvovali pobyt na Fakulte policajných vied Národnej univerzity verejnej služby v Budapešti. Program mobility bol venovaný výučbe odborného anglického a nemeckého jazyka v 1. a 2. ročníku bakalárskeho štúdia.

Image removed.

 

Preteky v brannom lyžovaní

V dňoch 24. až 26. januára 2018 sa uskutočnili preteky II. postupové kolo útvarov Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru v brannom lyžovaní v Osrblí. Akadémiu Policajného zboru reprezentovala mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., z katedry jazykov. Na trati 10 km obsadila tretie miesto.

 

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

V dňoch 15. - 26. januára 2017 zorganizovala Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Oddelením policajných pridelencov a mierových misií Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru kurz odborného anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu. Cieľom odborného jazykového kurzu bolo zvýšenie úrovne jazykových zručností účastníkov. Obsah kurzu bol pripravený na úrovni B2 - C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky s ohľadom na potreby jeho účastníkov z rôznych útvarov PZ. Po zvládnutí záverečnej písomnej a ústnej previerky bol za prítomnosti pplk. Ing. Igora Vozáryho, vedúceho Oddelenia policajných pridelencov a mierových misií ÚMPS P PZ, všetkým účastníkom odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní odborného kurzu.

 

Exkurzia vo Viedni

21. novembra 2017 sa uskutočnila odborná exkurzia vo Viedni organizovaná v rámci spolupráce medzi Katedrou jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru v zastúpení plk. Mgr. Miriam Urbanovej, policajnej pridelenkyne vo Viedni.  Na odbornej exkurzii sa zúčastnili študenti 2. ročníka denného bakalárskeho, ako aj denného magisterského štúdia akadémie pod vedením odbornej asistentky mjr. Mgr. Jeleny Ondrejkovičovej, PhD., vyučujúcej nemeckého jazyka v uvedených skupinách, a Mgr. Kataríny Meždejovej. Cieľom odbornej exkurzie bolo nielen oboznámiť sa s činnosťou súdov a polície v Rakúsku, ale predovšetkým využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v komunikácii s  predstaviteľmi rakúskej štátnej správy. Prvým bodom programu odbornej exkurzie bola návšteva Krajinského súdu pre trestné veci vo Viedni (1080 Wien Landesgerichtsstraße 11) a účasť na pojednávaní vo veci trestného činu zabitia. Po tomto pojednávaní prebehla diskusia z hľadiska porozumenia pojednávania. Druhou časťou programu bola návšteva policajného oddelenia v 1. okrese Viedne (Polizeiinspektion, Purkytgasse 1, 1230 Wien) spojená s krátkou prezentáciou o činnosti miestneho oddelenia  a nasledujúcou diskusiou s vedením pracoviska. Počas diskusie sa študenti akadémie dozvedeli informácie o činnostiach miestneho oddelenia a kládli otázky týkajúce sa činnosti polície v Rakúsku.

 

Prednášky pracovníkov veľvyslanectva Spojených štátov amerických

Na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa 6.13. novembra 2017 uskutočnili dve zaujímavé a obsahovo mimoriadne prínosné prednášky pána Anthonyho Dylana Ragana, bezpečnostného atašé Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, a pani Marie Amaye, ktorí pracujú na americkej ambasáde v Bratislave. Študentom 2. ročníka magisterského stupňa interného štúdia odborov ochrana osôb a majetku a verejná správa pútavo priblížili systém a fungovanie polície v USA, opísali svoje bohaté profesionálne skúsenosti, ktoré získali prácou v rôznych policajných zložkách, ako aj diplomatickým pôsobením v rôznych štátoch. Poslucháči si si rozšírili vedomosti o činnosti americkej polície a diplomatickej misie. Prednáška bola pre študentov veľkým prínosom bezpochyby aj z jazykového hľadiska.

 

23. špeciálny MEPA kurz

Od 1. do 6. októbra 2017 hostila Slovenská republika 23. špeciálny kurz Stredoeurópskej policajnej akadémie MEPA pre príslušníkov hraničnej polície zo siedmich európskych krajín. Tlmočenie odborných prednášok a workshopov so slovenskými a českými odborníkmi zabezpečovala mjr. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., ktorá spolu s PaedDr. Máriou Masárovou zabezpečovala aj preklad odborných materiálov. Počas kurzu sa jeho účastníci oboznamujú s najnovšími trendmi a metódami v oblasti boja s medzinárodnou kriminalitou. Ťažiskovými témami sú medzinárodná policajná spolupráca a spoločné postupy príslušníkov hraničnej polície v stredoeurópskom priestore.

 

Medzinárodný translatologický kongres Quo vadis, právny preklad?

V dňoch 1. – 2. júna 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal medzinárodný translatologický kongres s názvom Quo vadis, právny preklad?

Hlavným cieľom bola  prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti prekladu právnych textov a vytvorenie vedeckej platformy na diskusiu prekladateľov, lingvistov a iných odborníkov v tomto segmente translácie. Na kongrese vystúpili aj mjr. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. a mjr. Mgr. Mária Ferenčíková z Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru a prispeli do odbornej diskusie so svojimi príspevkami zameranými na problém translácie a terminológie odborného jazyka bezpečnostno-právnej oblasti.

 

Učiteľské mobility v rámci programu Erasmus

Vedecko-pedagogické pracovníčky Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., a   Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., sa zúčastnili na učiteľskej mobilite v rámci programu Erasmus . Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., absolvovala mobilitu na Mykolo Romerio Universitetas v Kaunas (Litva). Programom výmeny bola výučba odborného anglického jazyka.  

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., absolvovala pobyt  v Budapešti na Národnej univerzite pre verejnú správu. Program mobility bol venovaný výučbe odborného nemeckého jazyka v 1. a 2. ročníku bakalárskeho štúdia.

 

Hodina nemeckého jazyka v spolupráci s Österreich Institut

19. apríla 2017 sa na hodine nemeckého jazyka v 2. ročníku bakalárskeho štúdia odboru ochrana osôb a majetku uskutočnila návšteva spojená s odborným vyučovaním vedúceho Österreich Institut v Bratislave Dr. Thomasa Stiglbrunnera.

Österreich Institut je spoločnosťou Rakúskej republiky, ktorá sa zaoberá verejnoprospešnou činnosťou a podporuje prostredníctvom kurzov výučbu nemeckého jazyka v zahraničí.

Hodina bola pre študentov veľmi prínosná aj z jazykového hľadiska, pretože mali možnosť precvičiť si svoje jazykové zručnosti v odbornom nemeckom jazyku v komunikácii s odborníkom z praxe a natívnym hovoriacim zároveň. Dúfame, že v nadviazanej spolupráci budeme pokračovať aj v budúcom  akademickom roku.

 

 

Medzinárodná policajná spolupráca - SIRENE

4. apríla 2017 sa študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku zúčastnili v rámci hodiny anglického jazyka prednášky odborníkov z praxe, ktorí pôsobia v Národnej ústredni SIRENE Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce – kpt. Ing. Mimi Štefanko Miňomjr. JUDr. Václava Jaloviara. Témou prednášky bolo predstavenie štruktúry, úloh a činností SIRENE ako organizácie, ktorá zabezpečuje pátranie po osobách a veciach na základe záznamu v Schengenskom informačnom systéme, realizáciu európskeho zatýkacieho rozkazu (odovzdania a prevzatia osoby), medzinárodnú policajnú spoluprácu v zmysle ustanovení Schengenského dohovoru, prevádzku národnej časti Schengenského informačného systému a iné. Prednášajúci študentom priblížili formu komunikácie Národnej ústredne so zahraničím a ilustrovali ju na príkladoch z praxe.

 

Migračná kríza v európskom kontexte

Pozvanie Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave prijal kpt. Mgr. Martin Schusterodboru analýzy rizík a koordinácie Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. Pre vybranú skupinu študentov 2. ročníka bakalárskeho stupňa interného štúdia študijného odboru ochrana osôb a majetku viedol v anglickom jazyku prednášku s názvom Migračná kríza v európskom kontexte. V úvode informoval študentov o organizačnej štruktúre ÚHCP a hlavnom poslaní odboru analýzy rizík a koordinácie. Ďalej sa vo svojej prednáške (resp. prezentácii) venoval hlavným migračným tokom v Európe v roku 2016, migračným hrozbám a výzvam na rok 2017, kreovaniu zahraničnej policajnej jednotky, vysielaniu príslušníkov PZ na zahraničné operácie s cieľom ochrany schengenských hraníc EÚ a spolupráci s agentúrou FRONTEX pri realizácii cezhraničného dozoru v členských štátoch EÚ.

 

 

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

V dňoch 5. - 16. decembra 2016 Katedra jazykov APZ v Bratislave zorganizovala v spolupráci s Oddelením policajných pridelencov a mierových misií Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ kurz odborného anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu. Cieľom odborného jazykového kurzu bolo zvýšenie úrovne cudzojazyčnej kompetencie účastníkov prostredníctvom  zdokonaľovania zručností písania, hovorenia, čítania s porozumením a počúvania s porozumením. Obsah odborného jazykového kurzu bol pripravený na úrovni B2 - C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky s ohľadom na potreby jeho účastníkov z rôznych útvarov PZ SR. Po zvládnutí záverečnej písomnej a ústnej previerky bol za prítomnosti zástupcov Oddelenia policajných pridelencov a mierových misií, ÚMPS PPZ, všetkým účastníkom odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní  odborného kurzu anglického jazyka.

Image removed.

 

 

Prednáška New Trends in Terrorism

23. novembra 2016 sa študenti 2. ročníka magisterského stupňa štúdia študijných odborov bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku a bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe zúčastnili v rámci hodín anglického jazyka prednášky experta z odboru boja proti terorizmu Prezídia Policajného zboru plk. Mgr. Rastislava Kováča. Témou prednášky boli aktuálne hrozby a trendy v terorizme v Európe a vo svete a boj proti nim, ktoré boli študentom vysvetlené a zároveň ilustrované na príkladoch z praxe prednášajúceho. Študenti tak mali možnosť vypočuť si odborné informácie v anglickom jazyku, ako aj diskutovať s prednášajúcim s využitím svojich jazykových znalostí.

Image removed.

 

 

Odborný seminár Jazykové e-moduly a ich využiteľnosť na školách bezpečnostno-právneho zamerania

7. decembra 2016 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnil odborný jazykový seminár s názvom Jazykové e-moduly a ich využiteľnosť na školách bezpečnostno-právneho zamerania, ktorý zorganizovala Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Pozvanie na odborný seminár prijali vyučujúci SOŠ PZ v Pezinku, SOŠ PZ v Bratislave a SOŠ PZ v Košiciach.

Hlavnou témou odborného seminára bola prezentácia systému jazykového vzdelávania na rezortných vzdelávacích inštitúciách: obsah a forma cudzojazyčného vzdelávania, e-learning v cudzojazyčnom vzdelávaní príslušníkov PZ, výmena informácií týkajúcich sa štúdia odborných cudzích jazykov, kurzy odborných cudzích jazykov, didaktické materiály vo výučbe a špecializované vzdelávanie pedagógov pôsobiacich na školách bezpečnostno-právneho zamerania.

Na záver seminára sa zástupcovia jednotlivých inštitúcií dohodli na ďalšej spolupráci rezortných škôl v oblasti výučby cudzích jazykov.

 

 

Foreign language in academic and professional education

23. novembra 2016 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Foreign language in academic and professional education organizovaná Centrom cudzích jazykov Univerzity obrany v Brne. Konferencie sa v rámci plánovanej zahraničnej služobnej cesty zúčastnili vedecko-pedagogické pracovníčky Akadémie PZ v Bratislave pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD.,  a mjr. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. Na zasadnutí anglickej sekcie vystúpila s príspevkom Why do border guards need standardized English? pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., na zasadnutí českej sekcie vystúpila s príspevkom Vyučovanie odborného cudzieho jazyka a tvorba učebných materiálov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave mjr. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.. V rámci konferencie sa konal odborný workshop na tému Aviation English language testing workshop: a live demonstration of a test.

 

 

Prednáška Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

Pozvanie Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave prostredníctvom Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru prijala kpt. Mgr. Jana Nemčeková, ktorá pôsobí v agentúre Frontex v rámci sekcie vzdušných hraníc (Air Border Sector) ako Seconded National Expert. Prednáška v anglickom jazyku sa uskutočnila 15. novembra 2016 a zúčastnili sa na nej študenti 2. ročníka magisterského stupňa štúdia študijných odborov ochrana osôb a majetku a bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe.

Prednášajúca sa venovala primárne všeobecnej činnosti agentúry Frontex. Ťažiskovými bodmi jej prezentácie boli:

  • história a právny základ fungovania agentúry Frontex,
  • organizačná štruktúra agentúry Frontex,
  • úlohy a činnosť agentúry Frontex,
  • vysielanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície členských štátov Európskej únie na spoločné operácie a
  • praktický výkon úloh v rámci sekcie vzdušných hraníc.

Prednášajúca opísala aj svoje pracovné skúsenosti, ktoré získala počas dlhoročného pôsobenia v Policajnom zbore a v agentúre Frontex, a vyzdvihla nevyhnutnosť ovládania anglického jazyka v rámci všetkých aktivít agentúry Frontex.

 

Odborná exkurzia do Viedne

18. októbra 2016 sa uskutočnila odborná exkurzia do Viedne organizovaná v spolupráci Katedry jazykov A PZ a Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ v zastúpení policajnej pridelenkyne vo Viedni plk. Mgr. Miriam Urbanovej.  

Na exkurzii sa zúčastnili študenti 2. ročníka denného magisterského štúdia Akadémie PZ pod vedením odbornej asistentky mjr. Mgr. Jeleny Ondrejkovičovej, PhD., vyučujúcej nemeckého jazyk v uvedenej skupine. Cieľom exkurzie bolo nielen oboznámenie sa s činnosťou súdov a polície v Rakúsku, ale predovšetkým využitie získaných vedomostí a zručností z nemeckého jazyka v komunikácii s nemecky hovoriacimi predstaviteľmi štátnej správy Rakúska.  

Súčasťou programu bola návšteva Krajinského súdu pre trestné veci vo Viedni (1080 Wien Landesgerichtsstr. 11) a účasť na pojednávaní vo veci útoku na verejného činiteľa (účastník demonštrácie údajne fyzicky napadol policajta). Účasť na pojednávaní umožnil sudca Dr. Olschak, s ktorým po skončení pojednávania prebehla krátka diskusia. Sudca sa zaujímal okrem iného aj o to, nakoľko študenti pochopili podstatu prípadu a či bol tento prípad pre nich zaujímavý.

Ďalšou časťou programu bola návšteva policajného oddelenia v 1. okrese Viedne (Polizeiinspektion, Purkytgasse 1, 1230 Wien) spojená s besedou s vedením a policajtmi predmetného pracoviska. Beseda prebehla v živej priateľskej atmosfére Počas besedy sa študenti oboznámili s činnosťou policajného pracoviska a kládli otázky týkajúce sa činnosti polície v Rakúsku.

 

Na východnej hranici Slovenskej republiky

12. – 13. októbra 2016 sa zúčastnila pracovníčka Katedry jazykov Akadémie PZ mjr. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., ako tlmočníčka na trilaterálnom stretnutí šéfov hraničných polícií Nemecka, Rakúska a Slovenska v Sobranciach. Rokovacím jazykom bola nemčina. Stretnutie organizoval Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce.

Na stretnutí sa zúčastnili plk. JUDr. Ladislav Csémi – riaditeľ ÚHCP PPZ, plk. Mgr. Robert Gucký – 1. zástupca riaditeľa ÚHCP PPZ  a plk. JUDr. Ľudovít Bíró – policajný pridelenec v Berlíne. Z rakúskej strany boli účastníkmi rokovania generálmajor Robert Strondl – riaditeľ sekcie II/ 2 MV RR  a brigadír Günter Schnittler – riaditeľ odboru II/2/e. Za nemeckú stranu boli prítomní Jürgen Schubert – viceprezident  Prezídia Spolkovej polície a Georg Pelzl – šéf pracovnej skupiny krízový štáb pre migráciu. Témou stretnutia boli vzájomná výmena informácií k trendom a aktuálnej situácii v oblasti nelegálnej migrácie, možnosti a aktuálny stav spolupráce. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva Operačného centra RHCP v Sobranciach a prezentácia ochrany a technického zabezpečenia vonkajšej schengenskej hranice.

 

Odborný seminár

Jazykové e-moduly a ich využiteľnosť na školách
bezpečnostno-právneho zamerania

pre pedagógov cudzích jazykov rezortných vzdelávacích inštitúcií

 

Ďalšia prednáška bezpečnostného atašé Spojených štátov amerických

Pozvanie Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru opäť prijal bezpečnostný atašé Spojených štátov amerických v Slovenskej republike pán Anthony Dylan Ragan. Prednášku uskutočnenú 4. októbra 2016, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. ročníka magisterského stupňa interného štúdia odboru ochrana osôb a majetku aj verejná správa, venoval primárne činnosti a systému policajných zložiek v Spojených štátoch amerických. Opísal aj svoje pracovné skúsenosti, ktoré získal počas niekoľkoročného pôsobenia v zahraničí.

 

Prednáška zástupkyne riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ

29. septembra 2016 sa na Katedre jazykov A PZ uskutočnila prednáška pplk. Mgr. Martiny Matuškovičovej, zástupkyne riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, pre študentov 2. ročníka magisterského stupňa denného štúdia v oboch odboroch s názvom Činnosť hraničnej a cudzineckej polície. Ťažiskovými bodmi prednášky boli:

  • postavenie, štruktúra a úlohy ÚHCP P PZ,
  • úlohy týkajúce sa ochrany schengenskej hranice, využívané technické prostriedky,
  • Národná jednotka boja s nelegálnou migráciou, jej štruktúra a úlohy,
  • prípadová štúdia,
  • formy medzinárodnej spolupráce vychádzajúce z osobných skúseností prednášajúcej v tejto oblasti.

Prednáška prebiehala v nemeckom jazyku. Termíny, ktoré boli pre študentov obzvlášť ťažké, boli vysvetlené, resp. preložené do slovenčiny.

Vzhľadom na to, že téma nelegálnej migrácie je v súčasnosti veľmi aktuálna, po prednáške prebiehala pomerne dlhá diskusia, počas ktorej študenti neváhali prezentovať aj svoje názory na problémy súvisiace s témou.

 

Učiteľské mobility v rámci programu Erasmus+

V čase od 3. mája do 6. mája 2016 sa traja členovia Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave absolvovali učiteľské mobility v rámci programu Erasmus+.

Mjr. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., vyučovala na estónskej Akadémii bezpečnosti v Talline ruský jazyk pre študentov hraničnej stráže a poriadkovej služby.

Mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., a mjr. Mgr. Patrik Ambrus, PhD., navštívili Fakultu verejnej bezpečnosti Univerzity Mykola Romeria vo Vilniuse v Litve a v rámci výučby diskutovali so študentmi na témy organizovaného zločinu, nelegálnej migrácie a medzinárodnej policajnej spolupráce. Stručnú informáciu o mobilite publikovala fakulta aj na internete.

Pre obe strany – Akadémiu Policajného zboru v Bratislave aj prijímajúce inštitúcie – boli učiteľské mobility bezpochyby prínosom. Došlo k nadviazaniu profesionálnych kontaktov, výmene skúseností, informácií o spôsoboch a metódach vyučovania cudzieho jazyka so zameraním na odbornú terminológiu bezpečnostno-právnej oblasti, e-learningovom jazykovom vzdelávaní, príprave študijných materiálov atď.

 

 

Prednáška policajnej pridelenkyne Slovenskej republiky vo Viedni na APZ

13. apríla 2016 sa na hodine nemeckého jazyka v 2. ročníku bakalárskeho denného štúdia odboru ochrana osôb a majetku zúčastnila odborníčka z praxe – plk. Mgr. Miriam Urbanová, policajná pridelenkyňa vo Viedni. V prezentácii sprostredkovala študentom doteraz získané poznatky a skúsenosti zo svojej činnosti.

 

Prezentácia obsahovala napríklad organizačnú štruktúru a úlohy rakúskej polície, aktuálny stav trestnej činnosti, podiel občanov Slovenska na spáchaných trestných činoch atď. Prezentácia a diskusia boli pre študentov veľkým prínosom nielen z jazykového, ale aj z odborného hľadiska, pretože si rozšírili a doplnili svoje poznatky o činnosti polície v Rakúsku a obohatili si odbornú slovnú zásobu v nemeckom jazyku. 

 

 

Prednáška bezpečnostného atašé Spojených štátov amerických na Slovensku

4. a 11. apríla 2016 sa na hodinách anglického jazyka v 2. ročníku bakalárskeho štúdia odboru ochrana osôb a majetku uskutočnili prednášky zaujímavého zahraničného hosťa. Pozvanie Katedry jazykov prijal pán Anthony Dylan Ragan - bezpečnostný atašé Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.

Študentom pútavo priblížil systém policajných zložiek v USA a jeho fungovanie, opísal svoje profesionálne skúsenosti, ktoré získal prácou vo viacerých policajných sférach, ako aj diplomatickým pôsobením v rôznych štátoch. Prednáška bola pre študentov veľkým prínosom tak z jazykového hľadiska, ako aj odborného; získali, príp. si rozšírili vedomosti o činnosti americkej polície a diplomatickej misie.

Odborný jazykový kurz nemeckého jazyka MEPA a kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu  [27.01.2016]

Výberové konanie do zahraničnej jednotky Policajného zboru [20.01.2016]

 

 

 

 

E-learningový portál Katedry jazykov A PZ

Katedra jazykov A PZ zriadila nový e-learningový portál, ktorý je prístupný prostredníctvom [http://infoweb,minv.sk/] infoweb,minv.sk - sekcia Školy, vzdelávanie pod názvom E-learningový portál Katedry jazykov A PZ (http://infoweb.minv.sk/e-learning_KJ_APZ/).

Na tomto portáli majú príslušníci MV SR prístup k 4 e-learningovým kurzom anglického jazyka (Dopravná polícia - 1, Hraničná a cudzinecká polícia - 3) pre jazykové úrovne A2-B2,  ďalej rôznym cudzojazyčným slovníkom či príručkám a aktuálnym jazykovým učebniciam so zameraním na odborný jazyk.