Späť

Materiály na prevzatie

 

Odborná prax

 

Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu "Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe" zamerania civilná ochrana, ochrana pred požiarmi budú vykonávať odbornú prax v mieste svojho trvalého pobytu. Materiál k odbornej praxi si treba vyzdvihnúť u dokumentaristky Katedry verejnej správy a krízového manažmentu č. d. 370 (Katarína Junasová)
 

Organizačný program odbornej praxe študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Akadémie PZ v Bratislave študijného odboru Bezpečnostné verejno-správne služby na akademický rok 2016/2017

Odborná prax študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia Akadémie PZ v Bratislave študijného odboru Bezpečnostné verejno-správne služby na akademický rok 2016/2017 v dňoch 18.04. - 21.04.2017

Odborná prax študentov 1. ročníka magisterského štúdia Akadémie PZ v Bratislave študijného odboru Bezpečnostné verejno-správne služby na akademický rok 2016/2017 - špecializácia CO a PO.

 

Zamerania na postupové skúšky

 

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Teória civilnej ochrany 2 pre magisterské štúdium v akademickom roku 2023-2024

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Teória bezpečnostných rizík 1 pre magisterské štúdium na akademický rok 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Teória rizík 1 pre externé magisterské štúdium na akademický rok 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Teória civilnej ochrany 2 diaľková forma štúdia na akademický rok 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Krízový manažment vo verejnej speráve 1 pre magisterské štúdium 8.3.2 - pre akademický rok 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Krízový manažment pre magisterské štúdium 8.3.1 - 1. ročník pre akademický rok 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Krízový manažment 1 pre bakalárske štúdium pre akademický rok 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Legislatíva krízových situácií pre magisterské štúdium 8.3.2 pre akademický rok 2020/2021

Zameranie k skúške z predmetu Požiarne inžinierstvo pre magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Teória ochrany pred požiarmi 2 pre magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Krízový manažment 2 pre bakalárske štúdium 2. ročník na akademický rok 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Ochrana obyvateľstva 1 pre bakalárske štúdium na akademický rok 2020/2021

Zameranie k postupovej skúške z predmetu Ochrana pred požiarmi a záchranné služby 1 pre bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021

 

Zamerania na štátne skúšky

 

Zameranie ku štátnej skúške z predmetu Teória rizík pre magisterské štúdium

Zameranie ku štátnej skúške z predmetu Krízový manažment pre bakalárske štúdium

Zameranie ku štátnej skúške z predmetu Teória a prax civilnej ochrany pre bakalárske štúdium

Zameranie ku štátnej skúške z predmetu Teória a prax ochrany pred požiarmi pre bakalárske štúdium

 

Zborníky

Metodológia a metodika analýzy zdrojov ohrozenia vnútornej bezpečnosti SR - zborník KKMaVS 2011

 

Rozvoj teórie bezpečnostných rizík a tvorba krízových scenárov - zborník KKMaVS 2014

 

Krízové scenáre v systéme prípravy krízových manažérov na vysokých školách bezpečnostného zamerania

 

Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu

 

Vedecké skúmanie vybraných segmentov bezpečnostnej praxe a jeho odraz v tvorbe obsahového kurikula študijného odboru 8.3.2