Späť

Slobodný prístup k informáciám

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Pokyn rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave z 11. marca 2016, ktorým sa upravuje postup sprístupňovania informácií fyzickým osobám a právnickým osobám Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

 

Adresa:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava.

 

Hlavný gestor:
Organizačné oddelenie akadémie.

 

Vecný gestor:
Organizačný prvok akadémie, ktorý je vzhľadom na charakter svojej činnosti a obsahu požadovanej informácie vecne príslušný na spracovanie podkladov k žiadosti.

 

Kontakty:
daniela.lengyelova@minv.sk / 0961057180
daniela.lengyelova@akademiapz.sk
emilia.husar@minv.sk / 0961057409
emilia.husar@akademiapz.sk

 

Kto má právo na prístup k informáciám?

 • Právo na sprístupnenie informácií má každý, a to bez preukázania dôvodov.

Ktoré informácie sa sprístupňujú?

 • Informácie, ktoré sú riadne podané.
 • Informácie, ktoré sú k dispozícii.
 • Informácie, ktoré nie sú tajné.

Ako požiadať o informácie?

 • Žiadosť o informácie je možné podať ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť musí obsahovať:

 • Kto podáva žiadosť.
 • Od koho sú informácie požadované.
 • Aké informácie sú požadované.
 • Navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií.

Aké sú podmienky poskytovania informácií?

 • Informácie sa sprístupňujú písomne, ústne, nahliadnutím do spisu, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
 • Informácie musia byť poskytnuté do 8/15(Braill) pracovných dní.
 • V prípade závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o 8/15(Braill) pracovných dní.

Úhrada nákladov:

 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovovaním kópií, so zadovážením technických nosičov dát a s odoslaním informácií žiadateľovi.

 

Sadzobník poplatkov

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

 • 0,02 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4,
 • 0,03 € za vyhotovenie jedného obojstranného listu formátu A4,
 • 0,04 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3,
 • 0,06 € za vyhotovenie jedného obojstranného listu formátu A3,
 • 1,65 € za 1 kus CD,
 • 0,03 € obálka formátu A6,
 • 0,05 € obálka formátu A5,
 • 0,08 € obálka formátu A4.

 

Náklady spojené s odoslaním informácie sa účtujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 6,60 €.

Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu prekročia sumu 6,60 €.

Spôsob úhrady:

 • v hotovosti vložením finančných prostriedkov do pokladne akadémie,
 • poštovou poukážkou,
 • bezhotovostne prevodom na účet 7000173034/8180,
 • pri platobnom styku tuzemskom a so zahraničím sa používa bankový účet v tvare IBAN SK19 8180 0000 0070 0017 3034,  pri zahraničnom prevode SWIFT: SPSRSKBA,
 • pri platbe bezhotovostne používať variabilný symbol: 292027.