Späť

Vedecko-výskumná činnosť

 

Za účelom plnenia základných cieľov katedry, zaviedla katedra od roku 2004 systém dlhodobých komplexných výskumných úloh: „Organizačno-materiálne zabezpečenie kriminalistickej techniky v policajnej praxi“ a „Úroveň uplatňovania metód kriminalistickej taktiky v policajných službách“. Tieto komplexné úlohy sú orientované podľa strategických rozvojových cieľov Akadémie PZ v Bratislave (do roku 2014). Sú stratifikované do čiastočných výskumných úloh realizovaných v 2 – 3 ročných cykloch, alebo podľa dĺžky doktorandského štúdia, pokiaľ sú úlohy viazané na doktorandov. Ich výsledky sú transformované do teórie, praxe a výučby na Slovensku i mimo neho prostredníctvom medzinárodných konferencií. Katedra dlhodobo organizuje 2 trvalé medzinárodné konferencie: „Pokroky v kriminalistike“ a „Policajné vedy a policajné činnosti“. V tejto súvislosti a s odkazom na priebežné a záverečné výsledky výskumných úloh katedra pripravila a predložila nový študijný program Kriminalistika-Kriminológia, respektíve špecializáciu Kriminalisticko-technické činnosti. Návrh zatiaľ nebol realizovaný.

Coordinating national Research Programmes and Policies on Security at Major Events in Europe (Koordinácia národných výskumných programov a politík pre bezpečnosť významných udalostí v Európe) - doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing political manifestations in Europe (Najlepšie skúsenosti pre dialóg a komunikáciu ako strategické princípy pre policajné činnosti počas politických demonštrácií v Európe) - doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

Metódy výskumu a vývoja policajných činností - doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

Metódy a postupy práce na mieste činu - doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

Realizácia rekognície v kriminalistickej praxi - JUDr. Martin Samek, PhD.

Analýza vymedzení policajných činností a ich klasifikácií - doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

Kriminalistická  a  technická  analýza dynamických záznamov obrazu - doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD. a prof. Ing. Anton Tallo, CSc.

Výkon výsluchu v kriminalistickej praxi - JUDr. Iveta Bačíková, PhD.