Späť

Oznámenia a informácie

ŠVOČ 2022/2023

Zoznam tém ŠVOČ vypísaných Katedrou verejnoprávnych vied tu

 

Zamerania na skúšky

Zamerania na skúšky z predmetov vyučovaných katedrou verejnoprávnych vied si môžete stiahnuť v časti Materiály na stiahnutie

 

Povinne voliteľné predmety

Informácia k povinne voliteľným predmetom vyučovaných katedrou sa nachádza v časti Pedagogická činnosť

Informáciu nájdete po kliknutí na príslušný povinne voliteľný predmet.

 

Informácia k  záverečným prácam

V zmysle Smernice o bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní, sprístupňovaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ZP R APZ č. 9/2011) sa na titulnom liste záverečnej práce uvádza študijný odbor:

  • Pre bakalárske štúdium: 9205R00 bezpečnostné vedy
  • Pre magisterské štúdium: 9205T00 bezpečnostné vedy
  • Pre doktorandské štúdium: 9205V00 bezpečnostné vedy

Študijný odbor bezpečnostné vedy je spoločný študijný odbor pre študijné programy:

  • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 
  • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe