Späť

Pedagogická činnosť

 


Vyučované predmety:

Študijný odbor: Bezpečnostné vedy

Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Denné (D) a externé (E) bakalárske štúdium

831 D 14 PP 2 Kriminalistika 1 – povinný predmet

831 E 14 PP 2 Kriminalistika 1 – povinný predmet

831 D 14 PVP 2 Kriminalistická technika – povinne voliteľný predmet

831 E 14 PVP 1 Kriminalistická technika – povinne voliteľný predmet

831 D 15 PP 1 Kriminalistika 2 – povinný predmet

831 E 15 PP 1 Kriminalistika 2 – povinný predmet

831 D 15 PVP 6 Kriminalistická taktika – povinne voliteľný predmet

831 E 15 PVP 2 Kriminalistická taktika – povinne voliteľný predmet

831 D 16 VP 2 Forenzno-psychologická propedeutika – voliteľný predmet

831 E 16 VP 1 Forenzno-psychologická propedeutika – voliteľný predmet

 

Výberové predmety vyučované v anglickom jazyku:

831 14 VP 3 AJ Kriminalistická a forenzná antropológia / Criminalistic and Forensic
Anthropology – výberový predmet

831 14 VP 15 AJ Skúmanie miesta činu / Crime Scene Investigation – výberový predmet

 

Odborná prax:

ZS35 Mantrailing – pachové stopy, obhliadka miesta činu v exteriéry

ZS40 Kriminalistika – prvotné úkony na MČ, vybrané metódy KTA

 

Denné (D) a externé (E) magisterské štúdium

831 D 23 PP 5 Forenzná psychológia – povinný predmet

831 E 24 PP 4 Forenzná psychológia – povinný predmet

831 D 24 PP 2 Súdne lekárstvo a súdna psychiatria – povinný predmet

831 E 25 PP 2 Súdne lekárstvo a súdna psychiatria – povinný predmet

831 D 23 VP 2 Teória kriminalistiky – voliteľný predmet

831 E 26 VP 2 Teória kriminalistiky – voliteľný predmet

BOOM E 22 VP 1 Výsluchová teória a prax – voliteľný predmet

BOOM E 22 VP 2 Rekognícia v teórii a praxi – voliteľný predmet

 

Externé magisterské konverzné štúdium

831 E K 25 PP 2 Kriminalistika 1 – povinný predmet

831 E K 25 PVP 1 Kriminalistická technika – povinne voliteľný predmet

831 E K 26 PP 2 Kriminalistika 2 – povinný predmet

831 E K 27 PVP 1 Kriminalistická taktika – povinne voliteľný predmet

 

Denné (D) a externé (E) doktorandské štúdium

BOOM D 32 PVP 4 Metodológia kriminalistického výskumu – povinne voliteľný predmet

BOOM E 32 PVP 4 Metodológia kriminalistického výskumu – povinne voliteľný predmet

 

Študijný odbor: Bezpečnostné vedy

Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Denné bakalárske štúdium

832 D 13 VP 1 Úvod do kriminalistiky – voliteľný predmet

832 E 13 VP 1 Úvod do kriminalistiky – voliteľný predmet

 

Špecializačné policajné štúdium
 

Kriminalistika

 

Obsah predmetov

Kriminalistika 1

Kriminalistika, pojem, predmet, systém. Kriminalistické stopy

Kriminalistické metódy. Kriminalistická identifikácia

Digitálne stopy

Mikrostopy

Kriminalistická daktyloskopia

Kriminalistická trasológia

Kriminalistická mechanoskopia

Kriminalistická biológia

Kriminalistická balistika

Kriminalistická pyrotechnika

Kriminalistické skúmanie ručného písma

Kriminalistické skúmanie strojového písma a tlačiarní

Kriminalistická fonoskopia

Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov

Kriminalistická odorológia

Kriminalistická chémia

Kriminalistická fotografia

Kriminalistická antropológia

Kriminalistické skúmanie portrétu osoby

Kriminalistické skúmanie jazyka

 

Kriminalistická technika

 

Kriminalistické skúmanie daktyloskopických stôp

Kriminalistické skúmanie antropologických stôp

Kriminalistické skúmanie portrétu osoby

Kriminalistické skúmanie trasologických stôp

Kriminalistické skúmanie  mechanoskopických stôp

Kriminalistické skúmanie ruč. a stroj. písma

Kriminalistické skúmanie balistických stôp

Kriminalistické skúmanie defektoskopických stôp

Kriminalistické skúmanie pyrotechnických stôp

Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov

Krim. skúmanie biologických a chemických stôp

 

Kriminalistika 2

 

Kriminalistická verzia

Kriminalistické evidencie

Výsluch

Konfrontácia

Previerka výpovede na mieste

Rekognícia

Prehliadka

Obhliadka

Rekonštrukcia

Kriminalistický experiment

Využívanie znalcov a odborníkov a perspektívy kriminalistickej taktiky

 

Kriminalistická taktika

 

Príprava a taktika výkonu výsluchov a následnej konfrontácie

Príprava a taktika výkonu obhliadky miesta činu

Príprava a taktika výkonu rekognície osôb

Príprava a taktika výkonu prehliadky

Tvorba kriminalistických verzií