Späť

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecká práca Katedry verejnoprávnych vied vychádza z celkovej koncepcie smerovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktorá reflektuje na aktuálne potreby spoločenskej policajnej praxe, najmä v oblasti základných ľudských práv a slobôd. Hlavnou formou tejto činnosti je vedecko-výskumná práca, od ktorej je odvodená aj vedecko-publikačná a výchovno-vzdelávacia práca.

Hlavnými formami výskumu katedry sú participácia na vedecko-výskumných projektoch jednotlivých pracovníkov katedry, aktívna účasť na vedeckých konferenciách a publikačná činnosť týchto výsledkov.

V súčasnosti katedra rieši vedecko-výskumnú úlohu s názvom Ochrana ľudských práv v činnosti polície. Jednotlivé čiastkové úlohy projektu sú zamerané na postavenie a úlohy Policajného zboru v systéme orgánov štátnej moci Slovenskej republiky pri ochrane práv a slobôd, ďalej na ochranu práv občanov rómskej minority a ochranu základných práv a slobôd cudzincov.

Členovia Katedry verejnoprávnych vied sú aktívnou súčasťou riešenia projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja č. APVV-17-0217 Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti   z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska. Konkrétne: plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD., ako zodpovedný riešiteľ a kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. a Mgr. Marián Piváček, PhD. ako riešitelia.

 

Vedecké konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia - Tridsať rokov Slovenskej republiky (právno - bezpečnostné aspekty)

Medzinárodná vedecká konferencia - Právo ako základ činnosti príslušníka Policajného zboru [23.04.2021]

Medzinárodná vedecká konferencia - Aktuálne problémy rezonujúce  Európou (právno-bezpečnostné aspekty) [25. 04. 2019]

Medzinárodná vedecká konferencia - Polícia ako garant bezpečnosti [25. 10. 2017]

Medzinárodná vedecká konferencia - Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie  [27.10.2016]

Medzinárodná vedecká konferencia – Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej ľudskoprávna dimenzia [19.08.2015]

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia KVPV [22.10.2014]

 

Stručná a výstižná charakteristika publikácii KVPV

Teória štátu

NESVADBA, A.

teoria statu a prava

Právo ako základ činnosti príslušníka Policajného zboru (2021)

RUBISOVÁ, I., MEDELSKÝ, J.

 

Zborník „Právo ako základ činnosti príslušníka Policajného zboru“ je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá bola realizovaná pod záštitou Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., v spolupráci s partnerskou Katedrou verejného práva, Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe. Podujatie sa uskutočnilo 20. mája 2021 online formou.

Jednotlivé príspevky zdôrazňujú esenciálnu úlohu práva pri realizácií rôznorodých činností príslušníkov Policajného zboru. Príspevky zvýrazňujú úlohy práva pri výkone činnosti príslušníka Policajného zboru. Primárne zdôrazňujú legálnosť, primeranosť služobných zákrokov, ako aj iných činností, ktoré patria medzi právomoci príslušníka Policajného zboru. Definované sú práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru, s poukázaním na problematické oblasti realizácie služobných zákrokov. Zdôraznená je aj potreba úpravy činnosti príslušníka Policajného zboru v jednotlivých oblastiach jeho pôsobenia. Publikované poznatky autorov analyzujú stav de lege lata, ako aj potreby de lege ferenda v predmetnej oblasti.

Medzinárodná vedecká konferencia, ako aj zborník boli podporované  projektom APVV-17-0217 Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska.

Zborník: RUBISOVÁ, I., MEDELSKÝ, J., 2021. Právo ako základ činnosti príslušníka Policajného zboru. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2021. 243 s., ISBN 978-80-8054-912-1

 

 

Právo Európskej únie (2020)

CHRENŠŤ, J., NESVADBA, A.

Učebnica obsahuje základné informácie, vysvetľujúce proces vývoja európskej integrácie, vrcholom ktorej je Európska únia, v podobe,  v akej ju poznáme v súčasnosti. Nasleduje priblíženie povahy, postavenia a právomocí EÚ, ako medzinárodnej medzivládnej organizácie, supranacionálneho typu, vrátane rozdelenia právomocí medzi členské štáty a Úniu. Čitateľ má možnosť sa oboznámiť s pomerne bohatou inštitucionálnou štruktúrou EÚ, pričom hlavná pozornosť je venovaná hlavným inštitúciám EÚ – Európskemu parlamentu, Rade, Európskej rade, Európskej komisii, Európskej centrálnej banke, Dvoru audítorov a Súdnemu dvoru EÚ. Konania pred Súdnym dvorom EÚ tvoria samostatnú kapitolu. Významnými sú tiež kapitoly venované pojmu a prameňom práva EÚ a jeho vzťahu k vnútroštátnemu právu. Nasledujú kapitoly venované občianstvu Európskej únie a ochrane základných práv v EÚ. Posledná kapitola učebnice je venovaná priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, do ktorého spadajú otázky hraničných kontrol, azylu, vízovej politiky, prisťahovalectva, justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach a v trestných veciach a policajná spolupráca. Vo všetkých menovaných oblastiach došlo v post-lisabonskom období, k takmer kompletnej výmene právnych základov politík Únie pre tieto oblasti. Snahou autorov bolo vytvorenie základného sumáru informácií potrebných na dostatočné zorientovanie sa v problematike práva Európskej únie pre poslucháčov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Veríme, že rovnako dobre poslúži aj iným  čitateľom z radov odbornej verejnosti, ktorí sa chcú oboznámiť s ústavnými základmi práva EÚ, s problematikou občianstva Únie, či právom EÚ v oblasti ochrany ľudských práv alebo s problematikou priestoru slobody bezpečnosti a spravodlivosti. Učebnica je k dispozícii na stiahnutie v PDF formáte.

Učebnica: CHRENŠŤ, J., NESVADBA, A., Právo Európskej únie, 1. vydanie, Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2020. 338 s. ISBN 978-80-8054-867-4.

 

 

Policajné právo (2019)

MARCZYOVÁ, K., HAŠANOVÁ, J., STRÉMY, T., ŠIMONOVÁ, J., a kol.,

Učebnica "Policajné právo" prináša interdisciplinárny pohľad na činnosť Policajného zboru, kumuluje v sebe právne poznatky z ústavného, správneho, trestného a medzinárodného práva. Analyzuje základné pojmy policajného práva, definuje právny status, úlohy a štruktúru Policajného zboru, rozoberá služobnú činnosť a služobné zákroky príslušníka Policajného zboru, ako aj povinnosti, oprávnenia a donucovacie prostriedky príslušníka Policajného zboru. Charakterizuje právne inštitúty súvisiace s vykonaním služobného zákroku, a to sťažnosť a náhradu škody, ktorá bola spôsobená služobným zákrokom. V rámci ústavnoprávnych aspektov policajného práva sa učebnica venuje predovšetkým ústavným limitom zásahov do práv a slobôd. Trestnoprávny pohľad policajného práva je zameraný na analýzu trestnoprávnych inštitútov vzťahujúcich sa na činnosť policajta ako orgánu činného v trestnom konaní, z medzinárodnoprávnych prvkov policajnej činnosti kladie učebnica dôraz na medzinárodnú policajnú spoluprácu a charakteristiku inštitúcií a orgánov medzinárodnej policajnej spolupráce.

Učebnica predstavuje prácu kolektívu viacerých autorov. Na učebnici sa podieľali celkovo traja členovia Katedry verejnoprávnych vied, plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD., kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. a Mgr. Marián Piváček, PhD.

Táto učebnica bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a je výstupom projetku č. APVV-17-0217 "Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska".

Učebnica: MARCZYOVÁ, K.; HAŠANOVÁ, J.; STRÉMY, T.; ŠIMONOVÁ, J. a kol. Policajné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 324 s. ISBN 978-80-7380- 790-0.

 

 

Aktuálne problémy rezonujúce Európou (právno-bezpečnostné aspekty) (2019)

MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J.

Katedra verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave usporiadala medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala 25. apríla 2019 Konferencia sa niesla v téme: "Aktuálne problémy rezonujúce Európou (právno-bezpečnostné aspekty)", čím chceli organizátori - vedecko-pedagogickí pracovníci katedry reflektovať na aktuálne dianie najmä v Európskej únii, spojené s bezpečnosťou európskeho priestoru, garancie základných práv a slobôd, ako aj samotného smerovania členských štátov a Európskej únie. Významnosť a opodstatnenosť uvedeného podujatia zdôrazňuje garancia podujatia, nad ktorým záštitu prevzala rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Stretnutia odborníkov z viacerých oblastí akademického prostredia a aplikačnej praxe sú už tradičnými vedeckými podujatiami v organizácii katedry, ktoré sa konajú na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
V kontexte ústrednej témy konferencie boli prezentované aj príspevky prednášajúcich, v úvode zamerané na otázky globálnej bezpečnosti, globalizácie, zabezpečenia vnútornej bezpečnosti z pohľadu ochrany ľudských práv, a ďalších problémov ohrozujúcich základné práva a slobody. K uvedenému prebehli širšie diskusie, a otvárali sa nové otázky, ktoré predurčili ďalšie vedecké rokovania. Zámerom vedeckých podujatí je vzájomná reflexia, výmena skúseností, požiadavky aplikačnej praxe, v širšom a interdisciplinárnom rozsahu, ktorým je vytvorený priestor aj na tejto forme uskutočňovaných podujatí. Na konferencii si poznatky odovzdávali viacerí účastníci akademickej obce ako aj aplikačnej praxe, ktorí svojimi hodnotnými poznatkami tak prispeli k riešeniu nastolených otázok.

Príspevky sú zamerané do viacerých oblastí, čím naberá zborník interdisciplinárny charakter, a tak je určený aj pre širší okruh vedeckopedagogických zamestnancov, odborníkov z praxe, ale aj študentov.
Jeho súčasťou sú aj poznatky súvisiace s vedecko-výskumnou úlohou katedry – Ochrana ľudských práv v činnosti polície VVÚ č. 204/2014 APZ.

Zborník: MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J., 2019. Aktuálne problémy rezonujúce Európou (právno-bezpečnostné aspekty). Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2019. 436 s., ISBN 978-80-8054-826-1

 

 

Polícia ako garant bezpečnosti. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (2018)

MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J.

Zborník z konferencie "Polícia ako garant bezpečnosti",ktorú zorganizoivala Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra verejnoprávnych vied a Univerzita Karlova, Právnická fakulta pod záštitou prezidenta Policajného zboru gen. PaedDr. Tibora Gašpara a a rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.,

Konferencia sa uskutočila dňa 25. 10. 2017 v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Cieľom konferencie bolo zamerať pozornosť na vysoko aktuálnu a spoločensky závažnú tému, ktorá rezonuje európskym priestorom, a tou je bezpečnosť. V tomto kontexte sa pozornosť sústredila na subjekty zabezpečujúce bezpečnosť, a zdôraznenie výnimočného postavenia polície, policajta, príslušníka PZ, ako garanta bezpečnosti. Cieľom tiež bolo venovať sa oblasti Základných ľudských práv a slobôd v uvedenom kontexte, poukázať na základné práva, oprávnenia a povinnosti policajta (ústavnoprávna, trestnoprávna a správnoprávna rovina), ktoré je nutné dodržiavať pri realizácii jeho aktivít. Zároveň venovať priestor bezpečnosti tak na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni. 

Konferencia, tiež bola platformou na prezentovanie dosiahnutých výsledkov v súvislosti s riešením vedecko-výskumnej úlohy VVÚ č. 204/2014 APZ. 

Zámerom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo vyzdvihnúť úlohy polície (s dôrazom na postavenie Policajného zboru), ako garanta bezpečnosti a zároveň zdôrazniť, že tak vnútroštátna ako aj medzinárodná bezpečnosť sú nevyhnutným elementom fungovania štátu v medzinárodných vzťahoch.

 

Zborník: MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J. 2018. Polícia ako garant bezpečnosti. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. 488 s., ISBN 978-80-8054-751-6

Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (2017)

MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J.

Image removed.

Katedra verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave usporiadala v spolupráci s Ústavom Právních dějin Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. medzinárodnú vedeckú konferenciu k problematike postavenia menšín, najmä národnostných menšín v spoločnosti.

Vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú závažnosť témy, otázok spojených s miestom minorít a uplatňovaním práv a slobôd príslušníkov národnostných menšín v spoločnosti  bolo aj zameranie konferencie sústredené predovšetkým na oblasť menšinovej politiky, bezpečnostnej politiky štátov vo vzťahu k menšinám, inštitucionálnej ochrane menšinových práv, či úlohám polície vo vzťahu k menšinám. V snahe o dosiahnutie komplexného pohľadu na aktuálne problémy postavenia menšín v súčasnom európskom priestore, získania nových teoretických a praktických poznatkov a podnetov pre ďalšie skúmanie danej problematiky, dotvárali  tieto okruhy aj ďalšie súvisiace aspekty, menšinové otázky i v historickom kontexte, vplyv  migrácie na postavenie menšín v Slovenskej republike a v Európe.

Zdôraznenie závažnosti problematiky a hrozby potláčania a popierania práv menšín pretrvávajúce od dávnych čias, organizátori podčiarkli pripravenou výstavou „Menšiny a právo v Československu“, ktorej otvorenie bolo súčasťou vedeckej konferencie. Katedra verejnoprávnych vied usporiadaním konferencie, ktorá sa konala dňa 27.10.2016, tak nadviazala na predchádzajúce ročníky vedeckých podujatí pod jej organizáciou, na ktorých sú už pravidelne riešené a prezentované poznatky súvisiace s vedeckovýskumnou úlohou katedry – Ochrana ľudských práv v činnosti polície, č. VVÚ 204/2014 APZ.

Cieľom konferencie „Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie“ bolo poukázať na vývoj menšín pred a po vstupe štátov do Európskej únie, ako aj na vývoj právneho rámca úpravy menšín, ich práv a postavenie na území štátov Európskej únie a upriamiť pozornosť aj na úlohy a pôsobenie policajných zložiek vo vzťahu k menšinám, na čo reflektovali aj samotní autori vo svojich príspevkoch predkladaného zborníka. (Obsah)

 

Zborník: MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J. 2017. Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2017. 316 s., ISBN 978-80-8054-704-2

 

 

Zákon o Policajnom zbore : komentár.  1. vyd. (2017)

 TITTLOVÁ, M., MEDELSKÝ, J

Image removed.

Autori predkladaného komentára reagujú na aktuálnu spoločenskú situáciu a skutočnosť, že v podmienkach Slovenskej republiky niekoľko rokov absentuje komentár k ustanoveniam Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších právnych predpisov. Predkladaným komentovaným spracovaním jednotlivých ustanovení tohto zákona si kladú za cieľ poskytnúť čitateľovi základný prehľad a orientáciu v postavení, pôsobnosti, v úlohách, ktoré sú Policajnému zboru zverené a ktoré plní a aj o komplexne oprávnení i povinností, ktoré príslušníci Policajného zboru majú, a ktoré sú im uložené.

Autori komentára prezentujú odborné poznatky zamerané nie len do oblasti policajnej správy, ale aj iných odvetví správy štátu, v ktorých sa úlohy Policajného zboru prejavujú. Rovnako tak poskytujú odborné poznatky z oblasti trestného práva a kriminalistiky, keďže úlohy Policajného zboru sú s nimi veľmi úzko prepojené, v niektorých prípadoch s nimi priamo súvisia, nadväzujú na ne. S ohľadom na súčasný stav európskej integrácie, na proces globalizácie spoločnosti, vzhľadom na informačný a technologický pokrok, autori sa nutne venujú aj nadnárodným a medzinárodným súvislostiam činnosti a úloh Policajného zboru.

Predkladaný komentár je primárne určený nie len orgánom činným v trestnom konaní, ale všeobecnejšie príslušníkom Policajného zboru, advokátom, sudcom a všeobecne právnikom v rôznych oblastiach správy štátu ako odborná teoretická i aplikačná pomôcka na lepšie zorientovanie sa v úlohách, v oprávneniach a povinnostiach, ktoré sú príslušníkom Policajného zboru zverené a pre ich lepšie pochopenie.

Autori vo forme odborného komentára poskytujú vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona pre ich lepšie teoretické pochopenie a skvalitnenie aplikačnej praxe.

(obsah)

 

Monografia:  TITTLOVÁ, M., MEDELSKÝ, J. 2017. Zákon o Policajnom zbore : komentár.  1. vyd.  Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 394 s. - ISBN 978-80-8168-577-4.

 

 

Medzinárodná bezpečnosť (2017)

MEDELSKÝ, J

Image removed.

Predkladaná učebnica je zameraná na analýzu základných atribútov súvisiacich s bezpečnosťou. Neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej bezpečnosti je medzinárodné právo verejné, ktoré vytvára právny rámec pre rozvoj a realizáciu práva medzinárodnej bezpečnosti. Práve z tohto dôvodu je v prvej kapitole venovaná pozornosť zadefinovaniu základných atribútov a charakteristík medzinárodného práva verejného, konkrétne prameňom, subjektom a pravidlám medzinárodného práva verejného.

Druhá kapitola venuje priestor analýze pojmu bezpečnosť s dôrazom na typológiu bezpečnosti na vnútornú a vonkajšiu, či národnú a medzinárodnú. Zadefinovaná je kolektívna bezpečnosť, kolektívna sebaobrana a odzbrojenie. Poukázané je na základné zásady a komponenty práva medzinárodnej bezpečnosti. Analyzované sú aj dokumenty, ktoré tvoria právny základ práva medzinárodnej bezpečnosti. Predstavené sú medzinárodné a vnútroštátne prostriedky boja proti bezpečnostným hrozbám. Z medzinárodných je potrebné spomenúť analýzu Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície a Európskeho policajného úradu. Z vnútroštátnych prostriedkov je potrebné spomenúť analýzu informačno-technických prostriedkov, ako jeden z najvýznamnejších prostriedkov boja proti bezpečnostným hrozbám.

Mierové riešenie sporov je náplňou tretej kapitoly. Ponúknuté je základné rozdelenie na diplomatické prostriedky a súdne prostriedky mierového riešenia sporov. Analyzované sú následné jednotlivé inštitúty tvoriace systém či už diplomatických alebo súdnych prostriedkov.

Štvrtá kapitola definuje sankcie v medzinárodnom práve. Zadefinovaná je základná typológia sankcií, teda na individuálne donucovacie opatrenia a kolektívne donucovacie opatrenia. Analyzovaná je štruktúra a systém fungovania Organizácie Spojených národov s dôrazom na bezpečnosť. Teoretické poznatky sú prepojené s praktickými príkladmi uložených sankcií pod mandátom Bezpečnostnej rady OSN.

Obsahom piatej kapitoly je právo ozbrojeného konfliktu. Zadefinovaný je právny základ tohto významného právneho odvetvia.

Šiesta kapitola priamo súvisí s ozbrojeným konfliktom, konkrétnejšie sa venuje obetiam vojny. Humanitárne právo je významným právnym odvetvím, ktorého hlavným cieľom a účelom je zmiernenie utrpenia, ktoré obetiam spôsobili následky ozbrojeného konfliktu.

Záverečná siedma kapitola je venovaná zadefinovaniu a typológii terorizmu s dôrazom na medzinárodný terorizmus. Zdôraznené sú základne poznatky a príčiny tohto negatívneho fenoménu, ktorý predstavuje jednu z najzávažnejších bezpečnostných hrozieb v celosvetovom meradle. (obsah)

Učebnica

MEDELSKÝ, J. 2017. Medzinárodná bezpečnosť. APZ v Bratislave. 2017. 289 s. ISBN 978-80-8054-730-1.