Späť

Vedecko-výskumná činnosť

 

Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi - konferenčná stránka

LOGO

Katedra trestného práva

   Vás srdečne pozýva

na 12. ročník

interdisciplinárnej  celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

dňa

12. 03. 2024

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v predmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník, ktorý vyjde ako tlačená publikácia a tiež aj ako elektronická publikácia, dostupná na stránkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník, ktorý vyjde ako tlačená publikácia a tiež aj ako elektronická publikácia, dostupná na stránkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave. 

logo Pozvánka

Prihlasovací formulár

Formálne náležitosti príspevku

Šablóna

 

 


Katedra trestného práva sa uvedenú konferenciu rozhodla zorganizovať v roku 2010, v ktorom zahájila 0. ročník tejto konferencie, pričom v tejto aktivite chcela pokračovať aj  nasledujúcom období. Po organizačno-personálnych zmenách, ktoré nastali na Akadémii Policajného zboru v Bratislave sa prerušilo organizovanie tejto konferencie, no v roku 2014 sa katedra (po jej opätovnom vzniku) rozhodla o ďalšiu organizáciu.

Katedra trestného práva dúfa, že aj naďalej bude pokračovať v tradícií jej organizovania aj v nasledujúcich akademických rokoch.

(2. ročník je už elektronická publikácia s prideleným ISBN)

 

      obal2015      

       obal2021   obal2022   obal 11. ročník                      

 

 

 

 

 


 

Publikačná činnosť katedry trestného práva

 

   

   

  

2016

    

2019

  

2020

VKTP

2021

obr

  

2022

  TPP ŠTK    

V roku 2022 členovia katedry trestného práva participovali na tvorbe Komentára k Trestnému zákonu - I. a II. zväzok.

TZ I.  TZ2