Späť

Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc

Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc zabezpečuje výučbu vo všetkých formách a stupňoch vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Obsahové zameranie vzdelávania je sústredené najmä na európske integrované riadenie hraníc, pobytovú agendu, udeľovania víz, skúmania pravosti cestovných dokladov a migračnú politiku Európskej únie. So študentami realizuje odbornú stáž na vonkajšej hranici Schengenského priestoru a v agentúre Frontex. Katedra realizuje medzinárodné vedecké konferencie a má aktívnu publikačnú a edičnú činnosť v oblasti pôsobnosti katedry. Organizuje pre študentov a zamestnancov streleckú súťaž. Pozornosť sústreďuje na spoluprácu s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a jemu podriadených policajných útvarov, Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, Migračným úradom ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Realizuje úspešnú spoluprácu s Pohraničnou a pobrežnou strážou Európskej únie – Frontex. Vyvíja aktivity s medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM, s Ligou za ľudské práva, stavovskými organizáciami venujúcimi sa problematike bezpilotných prostriedkov UAV. Spolupracuje s Policejní  akademií České republiky, Vysokou školou vnútornej správy v Budapešti, Univerzitou vnútorných záležitosti Charkov-Ukrajina, Štátnou pohraničnou službou z Azerbajdžanu, Právnickou fakultou Trnavskej univerzity, Žilinskou univerzitou v Žiline.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc}]
[short_employees1]
|]}