Späť

Katedra správneho práva

Katedra správneho práva realizuje výučbu profilových predmetov v študijných programoch Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe a Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku. Vyučovací proces  prebieha v I., II., a v III. stupni štúdia. Absolventi magisterského štúdia môžu absolvovať rigoróznu skúšku a obhajovať rigoróznu prácu z tém vypísaných katedrou. Vysokoškolskí pedagógovia katedry sa aktívne podieľajú na pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti rozvoja Bezpečnostných vied, Policajnej správy a Policajného práva. Ďalej sa katedra podieľa na rozvoji teórie verejnej správy. Zároveň sa vysokoškolskí pedagógovia aktívne zúčastňujú  práce v rôznych komisiách a radách kreovaných kompetentnými subjektami v rámci Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra správneho práva}]
[short_employees1]
|]}