Späť

Katedra vyšetrovania

Katedra vyšetrovania je odborným garantom pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti vyšetrovania trestných činov. V rámci vzdelávacieho procesu patrí k profilujúcim katedrám akadémie. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na skúmanie a rozvoj teoretickej, právnej, organizačnej a riadiacej podstaty problematiky vyšetrovania, dokazovania a metodík vyšetrovania trestných činov, pričom reaguje na aktuálne spoločenské potreby a požiadavky bezpečnostnej a trestno-procesnej aplikačnej praxe. Katedra vyšetrovania realizuje okrem priamej akademickej výučby v akreditovaných študijných programoch aj výučbu v rámci špecializovaného policajného štúdia, Univerzity tretieho veku a ďalších formách vzdelávania, realizovaných najmä v spolupráci s policajnou praxou.

Katedra vyšetrovania v rámci svojej činnosti úzko spolupracuje s členmi iných katedier akadémie, s pedagogickými a vedecko-výskumnými pracovníkmi iných vysokých škôl, ako aj s policajnou praxou na všetkých jej úrovniach, osobitne s útvarmi realizujúcimi vyšetrovanie trestných činov.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa katedra vyšetrovania zameriava na riešenie aktuálnych aplikačných problémov policajnej a bezpečnostnej praxe na úseku vyšetrovania trestných činov. Za týmto účelom katedra pravidelne organizuje vedecko-teoretické podujatia a podieľa sa na riešení vedecko-výskumných úloh v rámci akadémie, ako aj v rámci externých vedecko-výskumných pracovísk. Výsledky svojej vedeckej a odbornej činnosti katedra prezentuje v podobe vydávaných publikácií (vedeckých a odborných monografií, učebníc, učebných textov, skrípt, vedeckých a odborných príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch a pod.).

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra vyšetrovania}]
[short_employees1]
|]}