Späť

Katedra verejnoprávnych vied

Katedra verejnoprávnych vied patrí k významným katedrám právneho zamerania a vytvára nevyhnutný odborný teoretický a pozitívno-právny základ pre štúdium nadväzujúcich právnych predmetov v študijných programoch bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. Katedra zabezpečuje výučbu verejnoprávnych predmetov (Ústavné právo, Teória štátu a práva, Dejiny štátu a práva, Medzinárodné právo, Právo Európskej únie, ...) v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania a participuje aj na forme ďalšieho vzdelávania. Samotná skladba predmetov, ich obsahové zameranie reflektuje potreby spoločenskej a policajnej praxe, ako aj požiadavky smerovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

V procese vyučovania je snahou a cieľom pedagógov odovzdať študentom nie len teoretické poznatky ale aj ich konfrontáciu s praxou a to prostredníctvom analytického myslenia.

K vyučovaným predmetom boli členmi katedry v oblasti publikačnej činnosti vydané viaceré skriptá, učebné texty a iné učebné pomôcky.

Vedecko-pedagogickí pracovníci sú v predmetnej oblasti aktívni aj formou publikačnej činnosti vydávaním monografií, štúdií, odborných článkov, či iných vedeckých výstupov.

Katedra uskutočňuje pravidelné vedecko-teoretické podujatia, ako semináre, vedecké konferencie, či už ako súčasť riešených vedeckovýskumných úloh alebo v rámci spolupráce s inými domácimi aj zahraničnými školami, orgánmi a inštitúciami.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra verejnoprávnych vied}]
[short_employees1]
|]}