Späť

Agenda

Na úseku budovania  prevádzky a údržby technických prostriedkov informačného systému akadémie oddelenie plní najmä tieto úlohy:

 1. sleduje rozvoj informačných technológii, hardware a software na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a vedeckej práce na akadémii, vykonáva poradenskú činnosť v prospech vedecko-pedagogických pracovníkov, riadi a zabezpečuje budovanie a prevádzku informačných systémov akadémie a ich pripojenie na MVnet a Internet, buduje  a zabezpečuje prevádzku akademickej počítačovej siete a informačných systémov nezávislých od siete MVnet,

 2. zabezpečuje prevádzku, údržbu a bezpečnosť operačného systému lokálnych počítačových sietí akadémie, ich aktívnych a pasívnych prvkov,

 3.  vykonáva správu informačných systémov akadémie, komunikuje, spolupracuje a navrhuje dodávateľom informačných systémov ich ďalší  rozvoj v súlade s platnými kritériami a požiadavkami v zmysle príslušných zákonov a právnych predpisov,

 4. zabezpečuje správu prístupu do Internetu z MVnet cez WWW a FTP v pásme BA 5 a pomocou nezávislého pripojenia UPC Chello a Slovak Telekom,

 5. zabezpečuje údržbu operačného systému výpočtovej techniky, hardware, software, ochranu užívateľského prostredia, vykonáva údržbu periférnych zariadení PC,

 6. poradenskú a technickú pomoc jednotlivým užívateľom PC.

 

Na úseku didaktickej techniky, tvorby didaktických náplní a multimediálnych aplikácii plní najmä tieto úlohy:

 1. sleduje technický rozvoj didaktickej techniky na podporu výučby a vykonáva poradenskú činnosť v prospech vedecko-pedagogických pracovníkov, riadi a zabezpečuje budovanie a prevádzku špeciálnych učební vybavených zložitejšou didaktickou a výpočtovou technikou,

 2. podieľa sa na rozvoji metodickej práce na akadémii so zameraním na zdokonaľovanie metód výučby využitím didaktických prostriedkov a výpočtovej techniky ako didaktického prostriedku a tvorby didaktických náplni,

 3. pomáha vedecko-pedagogickému zboru školy zvládnuť technické prostriedky na prípravu a podporu vyučovania, najmä projekčnej a výpočtovej techniky, tvorbu multimediálnych aplikácii a využitie informačných prostriedkov MV Net, SANET a INTERNET,

 4. v spolupráci s kvestorátom zabezpečuje údržbu a opravy didaktickej techniky a reprografických kopírovacích strojov,

 5. zabezpečuje prevádzku všetkých posluchárni akadémie.