Späť

Prijímacie konanie na externé štúdium 2024/2025

Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch:

V prípade uchádzania sa o externé štúdium v obidvoch bakalárskych študijných programoch podáva uchádzač na štúdium každého z týchto študijných programov samostatnú elektronickú aj papierovú prihlášku s požadovanými prílohami.

U P O Z O R N E N I E!

UCHÁDZAČ JE OKREM PRÍLOH POVINNÝ ZASLAŤ AJ PAPIEROVÚ FORMU ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY (vytlačená a podpísaná elektronická prihláška)! V PRÍPADE ZASLANIA NEKOMPLETNEJ PRIHLÁŠKY (bez prihlášky, chýbajúce požadované prílohy a pod.) UCHÁDZAČ NEBUDE ZARADENÝ DO PRIJÍMACIEHO KONANIA!

Elektronická prihláška bude AKCEPTOVANÁ až po kontrole so zaslanou kompletnou papierovou prihláškou s požadovanými prílohami.

V prípade prijatia na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave predloží civilný uchádzač pred zápisom na štúdium overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a preukáže svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. V prípade, že uchádzač má vo výpise z registra trestov zápis o spáchaní úmyselného trestného činu, na štúdium nebude zapísaný.

Počet prijatých uchádzačov a špecifické požiadavky prijatia na štúdium schvaľuje Ministerstvo vnútra SR v súlade s potrebami Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb na základe návrhu rektora Akadémie PZ v Bratislave.

Adresa pre zaslanie papierovej prihlášky:

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Sklabinská 1

835 17 Bratislava 35

 

 

Informácie pre uchádzačov 

       

PODMIENKY PRIJATIA NA EXTERNÉ ŠTÚDIUM 2024 - 25

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE PRE PZ/DBS

VEDOMOSTNÝ TEST 2024 - 25

 

Topovať