Späť

Katedra kriminológie

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave je jedinou samostatnou katedrou kriminológie v rámci vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.

V pedagogickom procese sa špecializuje na vysokoškolskú výučbu povinných predmetov „kriminológia“, výučba ktorých je zabezpečovaná v študijných programoch bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnosprávne služby vo verejnej správe. Hlavné ťažisko obsahového zamerania týchto predmetov je v riešení teoretických a aplikovaných otázok kriminológie a ich zvládnutie má zásadný význam pre progresívny postup v štúdiu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Katedra sa okrem výučby povinných predmetov „kriminológia“ špecializuje na kriminologický výskum a kriminologické prognózovanie s dôrazom na prevenciu kriminality a výučbu ďalších povinne voliteľných predmetov, ktoré prispievajú k všestrannej profilácií budúceho absolventa. Primárnym cieľom sprostredkovanej výučby je poskytnúť študentovi efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií tak, aby získal podrobné znalosti z oblasti kriminológie a tiež predmetov na kriminológiu nadväzujúcich, akým je napríklad aj predmet „penológia“.

Katedra v rámci výučby, a podobne aj v rámci riešenej vedeckovýskumnej činnosti, spolupracuje s viacerými útvarmi Ministerstva vnútra SR, „sesterskou“ Katedrou kriminológie Policajnej akadémie v Prahe (Česká republika) a ďalšími vysokými školami v Slovenskej, Českej a Poľskej republike.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra kriminológie}]
[short_employees1]
|]}