Späť

Katedra spoločenských vied

Katedra spoločenských vied poskytuje vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia všeobecno-kultúrny, spoločensko-vedný a humanitný základ ďalšieho rozvoja odborných poznatkov v nadväzujúcich špecializovaných, bezpečnostno-právnych predmetoch. Okrem výučby aplikovanej filozofie, etiky, sociológie, psychológie, politológie a sociálnej komunikácie, garantuje tri profilové predmety: Ekonómiu, Ekonomiku a financie verejného sektora a Metodológiu vedy. Popri akademickej výučbe sa katedra aktívne podieľa aj na Špecializovanom policajnom vzdelávaní, Univerzite tretieho veku a výučbe v Doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Obzvlášť významný je v súčasnosti jej podiel na realizácii kurzu: „Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a obzvlášť zraniteľné obete trestných činov.“ Členovia katedry popri rozsiahlej vedecko-pedagogickej a publikačnej činnosti aktívne pôsobia aj v rôznych významných odborných celorezortných skupinách a komisiách, napr. v „Posttraumatickom intervenčnom tíme Ministerstva vnútra SR v Bratislave“, v „Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou“, v skupine zriadenej na „Národné hodnotenie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu“ pod gesciou Prezídia Policajného zboru SR a v spolupráci s Inštitútom informatiky a štatistiky pri testovaní možnosti zavedenia „benchmarkingu“ na zefektívnenie výberu dane z príjmov na Slovensku.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra spoločenských vied}]
[short_employees1]
|]}