Späť

Katedra trestného práva

Katedra trestného práva realizuje pedagogickú činnosť tak, aby študenti absolvovaním predmetov vyučovaných katedrou nadobudli vedomosti a zručnosti z oblasti trestného práva hmotného a trestného práva procesného v zmysle Trestného zákona a Trestného poriadku, ako aj ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré túto oblasť upravujú. Predmetom záujmu je predovšetkým súbor informácií so zameraním na pochopenie a správnu interpretáciu ustanovení týkajúcich sa trestnej zodpovednosti ako aj beztrestnosti, ukladania sankcií ako aj jednotlivých skutkových podstát trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona. V rámci trestného práva je pozornosť venovaná aj pochopeniu postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri riešení konkrétnych trestných vecí od prijatia trestného oznámenia až po ukončenie trestného stíhania vydaním a výkonom príslušného rozhodnutia. Následne majú študenti možnosť rozšírenia si vedomosti pri predmetoch týkajúcich sa európskeho trestného práva ako aj trestnoprávnej ochrany spoločnosti pred korupciou, ktorých obsah reaguje na potreby súčasnej spoločnosti, ako aj na ingerencie Európskej únie s dopadmi na ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku.

Okrem vzdelávania v akreditovaných študijných programoch katedra zabezpečuje aj činnosť v rámci vzdelávacích programov Špecializačného policajného štúdia, ktoré je určené pre príslušníkov Policajného zboru, ktorí majú absolvovanú civilnú, prípadne vojenskú vysokú školu v špecializáciách vyšetrovanie a poriadková polícia.

Za účelom vhodnej prezentácie informácií vo vzťahu k vyučovaným predmetom katedra v rámci svojej intenzívnej publikačnej činnosti vydala viaceré učebnice trestného práva.

Katedra každý rok organizuje vedeckú konferenciu na tému Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi, ktorej výstupom je aj recenzovaný Zborník, pričom cieľom konferencie je výmena poznatkov  k oblastiam trestného práva, ktoré sú predmetom častých teoretických a praktických

Každý rok sa katedra zúčastňuje na stretnutí katedier trestného práva Slovenskej a Českej republiky, pričom predmetom týchto stretnutí je prezentovanie základných informácií o činnosti katedry v oblastiach vedy a výskumu, pedagogických skúseností a poznatkov, ako aj informovať o aktuálnej činnosti a publikačnej tvorbe v oblasti trestného práva.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra trestného práva}]
[short_employees1]
|]}