Späť

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu zabezpečuje  výučbu profilových predmetov študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. Členovia katedry sa profilujú v troch ťažiskových smeroch krízového manažmentu: teória krízového manažmentu, civilná ochrana a požiarna bezpečnosť, aktívne participujú v medzinárodných vedeckých projektoch ako aj domácich vedecko-odborných úlohách. Pedagogická činnosť katedry je podporovaná množstvom atraktívnych podporných vzdelávacích aktivít realizovanými v spolupráci s partnerskými inštitúciami. Medzi najzaujímavejšie patrí viacdňová simulácia činnosti krízového štábu a záchranných zložiek na simulačných trenažéroch v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, školenie v stredisku Horskej záchrannej služby v Nízkych Tatrách, cvičenie na Záchrannej brigáde HaZZ v Malackách, živé simulácie zásahov vo Výcvikovom stredisku HaZZ Lešť ale aj domáca súťaž Železný hasič. V kooperácii s Kontrolným chemický laboratóriom Civilnej ochrany v Jasove študenti majú možnosť získať certifikát odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane. Katedra v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom zabezpečuje certifikáty v oblasti bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností. V neposlednom rade v rámci profilového zamerania požiarnej ochrany majú študenti možnosť získať certifikát odbornej spôsobilosti v oblasti požiarnej bezpečnosti. Vďaka rozvoju spolupráce s Prezídiom HaZZ MV SR,  so Sekciou krízového riadenia MV SR a ďalšími útvarmi Ministerstva vnútra SR študenti získavajú množstvo praktických informácií pre svoju odbornú profiláciu a úspešné zavŕšenie štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra verejnej správy a krízového manažmentu}]
[short_employees1]
|]}