Späť

Zameranie

Za oblasť medzinárodnej spolupráce Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémie“) obsahovo i organizačne zodpovedá Zahraničný odbor.

Súčasťou Zahraničného odboru  je oddelenie  Národná jednotka CEPOL, ktorá je styčným orgánom CEPOL-u v rámci siete národných inštitútov odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ. Organizuje kurzy, semináre a konferencie a výmenné programy na ktorých sa zúčastňujú daní úradníci. Od roku 2022 realizuje online vzdelávanie pre príslušníkov PZ celoštátnou pôsobnosťou.

Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce Zahraničného odboru Akadémie je zamerané najmä na oblasť vzdelávania a vysielania príslušníkov PZ na vzdelávacie aktivity, výmenné pobyty, školenia a hospitácie v rámci MEPA (Stredoeurópska policajná akadémia), vysielania pracovníkov Akadémie najmä v oblastiach vedeckého výskumu a praktického výkonu bezpečnostných služieb.

Na základe uzatvorenia zmluvy s agentúrou FRONTEX (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) sa na pôde Akadémie uskutočňujú medzinárodné konferencie, školenia a mobility.

Akadémia policajného zboru v Bratislave je členom Asociácie európskych vysokých policajných škôl AEPC, Organizuje školenia, konferencie a semináre pre vyšších policajných dôstojníkov a školiteľov o otázkach spoločného záujmu a významu, vymieňa si skúsenosti a udržiava kontakty v príslušných oblastiach odbornej prípravy, uľahčuje výmenu osvedčených postupov a výskumu. Spolupracuje s MEPA, CEPOL, OSCE.

OBSE PAN, je online sieťou OBSE pre spoluprácu inštitúcií odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva. Poskytuje kurzy, usporiadáva diskusné fóra, online semináre a plenárne zasadnutia.

Medzinárodná spolupráca a realizácia konkrétnych zámerov a úloh v jednotlivých oblastiach vychádza zo zmlúv uzatvorených s partnerskými (predovšetkým policajnými) vedecko-pedagogickými a vedeckovýskumnými ustanovizňami, ktoré sa zaviazali k vzájomnej spolupráci. Naši odborníci Akadémie sa zúčastňujú na vedeckých a vzdelávacích aktivitách týchto inštitúcií a sú zapojení aj do ich koncepčnej práce formou zastúpenia vo výboroch a pracovných skupinách.

Plnenie konkrétnych úloh vo všetkých spomínaných oblastiach zabezpečuje Zahraničný odbor.