Späť

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy

Logo

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Partner: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

Názov projektu: Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy

Miesto realizácie: Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

Výška NFP: 8 458 890,20EUR

Kód projektu ITMS2014+:314011CDW7

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je Zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami VS.

Projekt je realizovaný Ministerstvom vnútra SR v spolupráci so štyrmi partnermi: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Úrad vlády SR.

 

V rámci projektu budú realizované hlavné aktivity, a to Aktivita č. 1: Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít verejnej správy v boji proti hybridným hrozbám a Aktivita č. 2: Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlenenie problematiky hybridných hrozieb do kurikúl Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre potreby Policajného zboru a verejnej správy.

 

V rámci Aktivity č. 2 Akadémia Policajného zboru v Bratislave zrealizuje komparatívny výskum, ktorého cieľom bude najmä určenie jednotných a jednoznačných postupov v oblasti identifikácie, potlačovania a prevencie prejavov hybridných hrozieb. Zároveň bude koordinovaná edukačná činnosť študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a zamestnancov verejnej správy pôsobiacich pri odhaľovaní, prevencii prejavov hybridných hrozieb.

 

Cieľovou skupinou sú najmä študenti Akadémia Policajného zboru v Bratislave, príslušníci Policajného zboru a zamestnanci VS Slovenskej republiky.

 

Výstupy jednotlivých aktivít projektu v podobe metodických, koncepčných, učebných a vedecko-výskumných materiálov budú zahŕňať celý rad odporúčaní teoretického a praktického charakteru, ktoré môžu byť použité najmä pre účely inovovania praktických postupov zamestnancov verejnej správy a príslušníkov Policajného zboru pri vyhľadávaní, identifikovaní, objasňovaní a neutralizácii hybridných hrozieb. Zároveň realizácia vzdelávacích programov zabezpečí najmä zvýšenie povedomia a odbornosti zamestnancov verejnej správy, príslušníkov PZ a študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave o problematike hybridných hrozieb.

 

Informácie o celom národnom projekte nájdete na https://www.minv.sk/?zvysenie-odolnosti-slovenska-voci-hybridnym-hrozbam-pomocou-posilnenia-kapacit-verejnej-spravy

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk