Späť

Služobné zákroky príslušníkov PZ

Názov projektu: Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0217

Začiatok riešenia projektu: 01.08.2018

Koniec riešenia projektu: 31.07.2022

Charakter výskumu: Aplikovaný výskum

Anotácia projektu: Výskum je zameraný na dôsledné preskúmanie vykonávania služobných zákrokov príslušníkov Policajného zboru s využitím donucovacích prostriedkov, oprávnení a povinností s dôrazom na rešpektovanie zákonnej zásady primeranosti vykonania služobného zákroku. Dodržanie zásady primeranosti analyzujeme z troch hľadísk – ústavnoprávneho, správnoprávneho a trestnoprávneho. Vo výskume sa sústredíme na definovanie hranice a miery oprávnenosti zásahu zo strany príslušníka Policajného zboru do základných práv a slobôd osoby, voči ktorej je služobný zákrok vykonávaný. Na základe kritickej právnej analýzy relevantných právnych a interných predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci a odbornej a vedeckej literatúry prinesieme kvalifikované závery a návody, využiteľné v aplikačnej policajnej praxi, ktoré budú precizovať, ako vykonať služobný zákrok tak, aby bola jeho realizácia v súlade so zákonom a tým boli napĺňané základné postuláty demokratického a právneho štátu.

Čiastkovým aplikačným výstupom bude realizácia školenia "Týždeň primeranosti služobných zákrokov" pre príslušníkov Policajného zboru a vytvorenie informačného modulu cez intranetovú stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý bude nepretržite k dispozícií príslušníkom Policajného zboru.

 

Cieľ projektu: Ciele projektu v zmysle naznačených predpokladaných výsledkov a všeobecného opisu projektu a jeho významu predstavujú primárne:

 1. Analýza stavu de lege lata vybraných právnych a interných predpisov upravujúcich služobné zákroky a zásady ich vykonávania.
 2. Zadefinovanie jednotlivých zákonných oprávnení, povinností a donucovacích prostriedkov aplikovaných príslušníkmi Policajného zboru (zákonná, podzákonná právna úprava, interná úprava a podobne).
 3. Analýza konkrétnych prípadov realizácie služobných zákrokov a zásahov do základných práv a slobôd (kazuistiky, hodnotenie primeraného vz. neprimeraného postupu príslušníkmi Policajného zboru).
 4. Realizácia empirického výskum ohľadom realizácie služobných zákrokov.
 5. Preskúmanie možných oblastí s potenciálom zvýšenia efektivity vykonávania služobných zákrokov zo všetkých hľadísk (právna úprava služobného zákroku, taktika, primeranosť a neprimeranosť vo vzťahu k zásahu do základných práv a slobôd, vyhodnotenie služobného zákroku, disciplinárne konanie, naplnenie skutkovej podstaty trestného činu) na základe analýzy právnej úpravy, súdnych rozhodnutí, dotazníkových prieskumov, riadených rozhovorov a komparácie s riešením identifikovaným v zahraničí.
 6. Navrhnutie úpravy de lege ferenda na národnej úrovni s cieľom zlepšiť legislatívnu oblasť a praktickú realizáciu služobných zákrokov a zabezpečiť vyššie štandardy komunikácie s verejnosťou. Ustanovenia de lege ferenda sa zamerajú aj na vytvorenie inštrumentária na efektívne posudzovanie primeranosti pri vykonávaní služobných zákrokov a zhodnotenie súčasného stavu posudzovania predmetnej zásady.
 7. Stanovenie, vybudovanie a následná aplikácia záverov a výstupov na zvýšenie povedomia a informovanosti, rozšírenia teoretických vedomostí a praktických zručností subjektov realizujúcich služobné zákroky aplikovaním práva s cieľom eliminovať riziko neprimeraného zásahu, nezákonného postupu a neúspešnej implementácie a vysvetlenia si príslušných ustanovení. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom „Týždňa primeranosti služobných zákrokov“ vo forme preškoľovacieho systému primárne pre policajtov služby poriadkovej a dopravnej polície, ale aj iných vzdelávacích podujatí a workshopov ako napríklad aktívnou účasťou na vedeckých  konferenciách, vyhotovením vzdelávacieho modulu pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ako aj pre príslušníkov Policajného zboru, rozvojom inovovaných metodík a postupov.
 8. Premietnutie získaných závery a poznatkov do vyučovacieho procesu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave so zameraním aj na praktickú výučbu pri posúdení primeranosti realizácie služobných zákrokov, ako aj prepojenie s negatívnym zásahom do základných práv či ochrany policajta. Pre naplnenie uvedeného cieľa je parciálnym výstupom aj úprava špecializovanej učebne pre dané potreby. V rámci vyučovacieho procesu budú získané výstupy premietnuté aj do pedagogického procesu Univerzity tretieho veku.
 9. Distribúcia získaných záverov a návrhov de lege ferenda s cieľom zlepšenia dodržiavania zásady primeranosti pri realizácii služobných zákrokov v podobe spracovanej metodickej príručky Prezídiu Policajného zboru na základe zaviazanej spolupráce a potvrdenia o záujme s Prezídiom Policajného zboru a Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
 10. Spracovanie informačného e-modulu orientovaného na hodnotenie a posudzovanie primeranosti služobného zákroku z pohľadu správneho, ústavného i trestného práva, ktorý poskytne všetky súvisiace a relevantné informácie z danej oblasti a taktiež komplexné výstupy a závery z uvedeného projektu. Predmetný e-modul na napomôže pri realizácii policajných aktivít pre potreby priameho výkonu príslušníkov Policajného zboru, pričom jeho obsahom budú aj prehľadne spracované práva a povinnosti príslušníkov Policajného zboru s uvedením zákonných predpisov, interných predpisov, relevantnej judikatúry, ktoré napomôžu pri realizácii služobných zákrokov.
 11. Skvalitnenie výkonu služobných zákrokov - zaisťovacích úkonov v rámci trestného konania.
 12. Zvýšenie dôvery verejnosti voči orgánom činným v trestnom konaní a súdom na základe zníženia miery procesných pochybení.

 

Personálna matica projektu:

Zodpovedný riešiteľ:

plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

pplk. doc. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

mjr. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD.

pplk. doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

pplk. JUDr. Veronika Marková, PhD.

pplk. Mgr Stanislav Hromádka

npor. JUDr. Rastislav Kurilovský, PhD., MBA

npor. Mgr. Ivana Rubisová, PhD.

npor. Mgr. Sebastián Janko, PhD.

 

Výstupy projektu:

Teoretické a praktické aspekty služobných zákrokov - zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Aplikačné aspekty vykonávania služobných zákrokov - zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Právo ako základ činnosti príslušníka PZ - zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Law as a fundamental base for police officer's activity - conference proceedings (ENG)

Výstup z odborného seminára "Aktuálne problémy realizácie služobných zákrokov v praktickej rovine"

Návrhy de lege ferenda

Podklady pre metodiku služobných zákrokov

Výstup k metodike a videám služobných zákrokov